fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR

De OR is samengesteld uit een groep enthousiaste ouders die medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De leden van de OR komen een aantal keer bij elkaar om te vergaderen. In deze vergaderingen worden de te organiseren activiteiten besproken zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, de schoolreis, de schoolfotograaf enz. 

De OR vervult een belangrijke rol in onze school. Zij neemt de leerkrachten veel werk uit handen in het (mede)-organiseren van een groot aantal activiteiten voor de leerlingen. Bij de vergaderingen van de OR is altijd een leerkracht aanwezig en kan ook een lid van de medezeggenschapsraad (MR) of de directeur worden uitgenodigd. Iedere ouder kan in principe lid worden van de OR.

Enthousiaste ouders die willen meedenken en meedoen zijn altijd welkom. Als u interesse heeft, neem dan gerust contact op. In principe neem je plaats in de OR aan het begin van het schooljaar en voor maximaal vier school-jaren. Als u alleen kunt helpen bij de activiteiten op school maar niet in de OR wil plaatsnemen, geef dit dan ook aan ons door. Daar hebben we een aparte lijst voor en die gebruiken we als we handen tekort komen bij een activiteit. In de nieuwsbrief schrijven we geregeld een stukje over onze medewerking aan de activiteiten. Op deze manier willen we de ouders betrekken bij de OR.

De activiteiten die verzorgd worden door de OR worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage is 41,50 euro en wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de MR. Veelal zoeken we ook sponsoren voor diverse activiteiten. Op deze manier houden we de ouderbijdrage zo laag mogelijk voor de ouders op onze school. Kunt u of uw bedrijf/werk hierin ook iets voor de school betekenen, dan horen we dit graag.

Met vragen over activiteiten van de ouderraad (OR) kunt u ons bereiken op ons emailadres; or.deregenbooghn@csgdewaard.nl

De ouders die dit schooljaar aan de OR deelnemen zijn:

Marlies Voorzitter
Chantal Vice voorzitter 
Eva  Penningmeester
Stephanie Secretaris
Loes Algemeen lid
Nicoline  Algemeen lid
Michelle  Algemeen lid 
Elisabeth Algemeen lid
Miranda Algemeen lid
Elzine Algemeen lid
Annette  Afgevaardigde school