fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Orthopedagoog

Carli Uiterlindenis als orthopedagoog in dienst van CSG De Waard. Zij adviseert leerkrachten en intern begeleiders bij hulpvragen op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. Op verzoek van school kan zij nader onderzoek verrichten, bijvoorbeeld door het doen van observaties in een groep. Deze observaties zijn gericht op het handelen van de leerkracht: wat kan de leerkracht anders doen om het onderwijs effectiever te laten zijn.

Schoolarts

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Rivas/Careyn zet zich in voor het screenen en begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. Ook op onze school worden deze gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, in groep 2 en in groep 7. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Vragenlijsten maken onderdeel uit van deze onderzoeken. Voorafgaand aan de periodieke onderzoeken wordt ouders gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Met uw DigiD en sms-code kunt u inloggen op de website van Mijn Kind In Beeld (ouderportaal.jgz-rivascareyn.nl). Hiermee krijgt u toegang tot het digitale dossier van uw kind en kunt u diverse gegevens inzien, zoals groei, de volgende afspraak, advies op maat enz.). Ook staat hier de digitale vragenlijst voor u klaar.

bij het onderzoek in groep 2 meet de JGZ assistente de lengte en het gewicht van de kinderen en controleert zij het functioneren van de ogen en de oren. Aansluitend hebben de ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op school. De leerkracht van uw kind wordt gevraagd een observatielijst in te vullen.

In groep 7 meet de JGZ assistente de lengte en het gewicht van de kinderen. Indien nodig wordt ook de bloeddruk gemeten. Als de antwoorden van de ingevulde vragenlijst, en of de resultaten van de metingen, daar aanleiding toe geven, dan worden de kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

Als u vragen heeft over de gezondheid of welbevinden van uw kind, dan kunt u ook zelf een afspraak maken. Ouders met kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. 

Rivas/Careyn
T 088-1239925
Jeugdarts: mw. A. de Jong

Logopedie

Via het Centrum Educatieve Dienstverlening worden alle leerlingen van groep 2 gescreend door een logopedist. Op basis van deze screening wordt de eventuele noodzaak van logopedische behandeling vastgesteld. Wanneer behandeling van uw kind gewenst is, wordt dit door de logopedist aan u kenbaar gemaakt. Ouders maken vervolgens zelf afspraken voor verdere behandeling buiten school met een logopedist naar keuze. 

Schoolmaatschappelijk werk

Joy van Wingerden is vanuit Kwadraad de schoolmaatschappelijk werker op CBS de Regenboog. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor alle vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen of zorgen, anders dan leerproblemen. Als schoolmaatschappelijk werker biedt zij kortdurende en preventieve hulp aan kinderen en ouders. Daarnaast worden vanuit Kwadraad verschillende cursussen aangeboden op het gebied van weerbaarheid, echtscheiding, faalangst en meidenvenijn. Alle hulp van het school maatschappelijk werk is geheel kosteloos. Mocht uw vraag niet bij het schoolmaatschappelijk werk passen, dan gaat zij met u op zoek naar beter passende hulp, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. De schoolmaatschappelijk werker heeft nauw contact met de intern begeleider van school en maakt onderdeel uit van het Jeugdteam in de Hoeksche Waard. 

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Joy of contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider op school. 

Zij ben bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 06-38295364 of email: j.vanwingerden@kwadraad.nl.