fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Sociale Veiligheid

Hoe gaan we met elkaar om?

In het omgaan met elkaar hebben wij op school de volgende afspraken:

  • Wij zijn aardig tegen elkaar.
  • Wij zijn altijd eerlijk.
  • Wij helpen elkaar.
  • Wij praten met elkaar.

Elk jaar bepaalt een groep samen met de leerkracht aan welke gedragsafspraken zij zich zullen houden. Deze worden op een zichtbare plek in het lokaal opgehangen. Enkele voorbeelden van dit soort positief geformuleerde afspraken zijn:

  • Wij blijven van elkaars spullen af.
  • Iedereen mag meedoen.

Voorbeeldgedrag van medewerkers van de school en van de ouders is ook van groot belang bij het aanleren van gewenst gedrag in het omgaan met elkaar. 

Er worden wekelijks lessen gegeven vanuit de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het programma is gericht op preventie van storend gedrag en pesten en werkt vanuit de kracht van een sociaal veilige groep. In zo'n groep spreken de kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. 

Een anti-pestprotocol

Wij willen al onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten past niet bij een veilige leeromgeving. Pesten is ongewenst gedrag en wordt daarom niet geaccepteerd. Helaas komt pesten toch voor. Daarom is het nodig helder en duidelijk te beschrijven wat wij op school doen om pesten te voorkomen en om pesten te stoppen. Daarom hebben wij een anti-pestprotocol dat het beleid van de school weergeeft met betrekking tot pesten. Het beschrijft wat er onder pesten verstaan wordt, wat wij doen om pesten te voorkomen en wat de aanpak is als pestgedrag plaatsvindt. Het protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren in situaties waarin een kind wordt gepest of pest en om duidelijkheid te geven over ieders rol. Door het protocol te volgen ontstaat er samenwerking tussen pester, gepeste kind, overige klasgenoten, ouders en school. Dit wordt ook wel de Vijfsporenaanpak genoemd. Het anti-pestprotocol kunt u downloaden van onze website.

Monitoren van veiligheid

Jaarlijks wordt in groep 5 t/m 8 een vragenlijst sociale veiligheid uitgezet waarin de leerlingen kunnen aangeven hoe veilig zij zich voelen. De uitkomsten van deze vragenlijst worden in het team besproken en waar nodig wordt actie ondernomen. Het aanspreekpunt voor pesten op school is in eerste instantie de eigen leerkracht. Leerlingen kunnen echter ook terecht bij een andere leerkracht, de intern begeleider (Sandra Frank) of de vertrouwenspersoon (Annette Venema).

In 2020 gaven de leerlingen de school aan veiligheid (Ik voel me veilig op school.) gemiddeld het rapportcijfer: 8,3. Aan welbevinden (Ik heb het naar mijn zin op school.) gaven zij het rapportcijfer: 8,2.