fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Sociale Veiligheid

Hoe gaan we met elkaar om?

In het omgaan met elkaar hebben wij op school de volgende afspraken:

  • Wij zijn aardig tegen elkaar.
  • Wij zijn altijd eerlijk.
  • Wij helpen elkaar.
  • Wij praten met elkaar.

Deze afspraken gelden niet alleen voor leerlingen, maar ook voor schoolmedewerkers en ouders, omdat ons voorbeeldgedrag van groot belang is bij het aanleren van gewenst gedrag in het omgaan met elkaar. 

Aan het begin van elk schooljaar bepaalt een groep samen met de leerkracht aan welke gedragsafspraken zij nog meer belangrijk vinden. Deze worden op een zichtbare plek in het lokaal opgehangen. Enkele voorbeelden van dit soort positief geformuleerde afspraken zijn:

  • Wij blijven van elkaars spullen af.
  • Iedereen mag meedoen.

In alle groepen worden lessen gegeven vanuit de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het programma is gericht op preventie van storend gedrag en pesten en werkt vanuit de kracht van een sociaal veilige groep. In zo'n groep spreken de kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. 

Monitoren van veiligheid

Jaarlijks wordt in groep 5 t/m 8 een vragenlijst sociale veiligheid uitgezet waarin de leerlingen kunnen aangeven hoe veilig zij zich voelen. De uitkomsten van deze vragenlijst worden in het team besproken en waar nodig wordt actie ondernomen. 

In 2023 gaven de leerlingen de school aan veiligheid (Ik voel me veilig op school.) het rapportcijfer 8,6 en aan welbevinden (Ik heb het naar mijn zin op school.) het rapportcijfer: 8,1.

Een gedragsprotocol

We vinden het belangrijk om zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat waarin alle betrokkenen zich prettig voelen en zich gezien en gehoord weten. Om dit zichtbaar te maken, is een gedragsprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven welk gedrag gewenst is, wat wij onder ongewenst gedrag verstaan en welke stappen er worden genomen bij overschrijding van de grenzen. Het gedragsprotocol ligt ter inzage op school. Het sluit aan op het protocol Schorsing en verwijdering leerlingen van Christelijke Scholengroep De Waard en op het Schoolondersteuningsplan (SOP). 

Een anti-pestprotocol

Pesten past niet bij een veilige leeromgeving. Pesten is ongewenst gedrag en wordt daarom niet geaccepteerd. Helaas komt pesten toch overal voor, ook bij ons. Het is dan ook nodig helder en duidelijk te beschrijven wat wij op school doen om pesten te voorkomen en om pesten te stoppen. Daarom hebben wij een anti-pestprotocol dat het beleid van de school weergeeft met betrekking tot pesten. Het beschrijft wat er onder pesten verstaan wordt, wat wij doen om pesten te voorkomen en wat de aanpak is als pestgedrag plaatsvindt. Het protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren in situaties waarin een kind wordt gepest of pest en om duidelijkheid te geven over ieders rol. Door het protocol te volgen ontstaat er samenwerking tussen pester, gepeste kind, overige klasgenoten, ouders en school. Dit wordt ook wel de Vijfsporenaanpak genoemd. Het anti-pestprotocol ligt ter inzage op school.

Het aanspreekpunt voor pesten op school is in eerste instantie de eigen leerkracht. De leerlingen kunnen uiteraard ook terecht bij een andere schoolmedewerker bij wie ze zich veilig voelen om hun zorgen te delen. De school heeft ook een vertrouwenspersoon; dit is de leerkracht van groep 4-5, Annette Venema. Zij is op school aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.