fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Voor het registreren van de gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling en het verwerken van hun resultaten gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Dit programma biedt ook de mogelijkheid om ouders/verzorgers inzage te geven in de gegevens en de resultaten van hun eigen kind(eren). Hiervoor is de applicatie Ouderportaal ontwikkeld.

Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten, maar als instrument om inzicht te vergroten en samenwerking te versterken. Door ouders/verzorgers te laten (mee)kijken in en reageren op het systeem van ParnasSys, blijven de gegevens up-to-date en kunnen we met elkaar de kinderen het beste begeleiden.

Inloggen in het Ouderportaal kan met de gebruikersnaam die u via een mail vanuit Parnassys ontvangt en een wachtwoord dat u zelf aanmaakt. 

De volgende onderdelen van het Ouderportaal staan voor ouders/verzorgers open:

  • administratieve gegevens 
  • absentie
  • medische gegevens
  • toetsen
  • notities van oudergesprekken

Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee, in februari en in juli. Er zijn geen rapportgesprekken na het meegeven van het rapport. Wij werken vanuit de cyclus startgesprek (september/oktober), voortgangsgesprek (februari) en eindgesprek (juni/juli). Deze gesprekken gaan over zowel de algemene ontwikkeling, het welbevinden als de resultaten.