fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken wij aan?

Wij werken aan waarde(n)vol onderwijs, waarin alle kinderen worden uitgedaagd, trots kunnen zijn, veel leren en goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs. We willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom geven we al Engels vanaf groep 1 en maken we in de lessen gebruik van moderne leermiddelen zoals digiborden en Chromebooks.

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen niveau en in een eigen tempo. Ons onderwijs sluit aan op de mogelijkheden en behoeften van kinderen. Wij werken met onderwijsmethoden die zichzelf bewezen hebben, maar staan ook open voor nieuwe ontwikkelingen. De methoden per vakgebied vormen het uitgangspunt van werken en onze doorgaande lijn. 

Onze leerlingen werken met dag- en weektaken en worden op deze manier gemotiveerd om hun eigen leerproces vorm te geven. De leerkracht is afwisselend de overdrager van kennis en de coach van de kinderen. Zelfstandigheid en samenwerken worden door de hele school bevorderd. Zo helpen de oudere kinderen bijvoorbeeld de jongere kinderen met het verbeteren van hun leesniveau.

De kinderen kunnen op verschillende niveaus werken Sommige kinderen gaan versneld door de basisstof heen, waarna zij verder gaan met verrijkingsstof. De anderen krijgen basisinstructie, waarna ook zij de opdrachten maken. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben krijgen verlengde instructie en oefenen onder begeleiding van de leerkracht. De lesstof is verdeeld in basisstof en extra stof, waardoor differentiatie op verschillende niveaus mogelijk is.