fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken wij aan?

Wij werken aan waarde(n)vol onderwijs, waarin alle leerlingen worden uitgedaagd, trots kunnen zijn, veel leren en goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs. We willen leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom geven we al Engels vanaf groep 1 en maken we in de lessen gebruik van moderne leermiddelen zoals digiborden en Chromebooks. Digitale lesstof zien wij als een welkome aanvulling van lesmateriaal op papier waarmee we ons aanbod kunnen verdiepen en verbreden. Leerlingen kunnen alleen optimaal leren als zij zich veilig voelen, gewaardeerd weten en zelfvertrouwen hebben. In alle groepen wordt daar dagelijks aandacht aan besteed.

Aan kwaliteit wordt op drie manieren gewerkt: werken met bevoegd en bekwaam personeel, werken met goede methoden en het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van leerlingen en daarnaar handelen.

Onze lesmethoden zijn up to date en sluiten aan bij de kerndoelen basisonderwijs. Belangrijker echter dan de methoden die wij gebruiken, zijn de leerkrachten die er mee werken. Onze leerkrachten zijn bevoegd en bekwaam en houden hun bekwaamheid op peil. Wij overleggen met elkaar om een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied te realiseren en ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten en studiedagen waarop wij met en van elkaar leren. De leerkrachten toetsen en monitoren de voortgang van de ontwikkeling van hun leerlingen en leggen deze vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Zij werken daarbij handelingsgericht. In het hoofdstuk Leerlingbegeleiding kunt u hier meer over lezen.

Wij werken vanuit de methodieken van Stichting LeerKRACHT. De ambitie van LeerKRACHT is meer leerplezier voor leerlingen, meer werkplezier voor leerkrachten en merkbare, meetbare en duurzame verbetering van het onderwijs. Het belangrijkste doel is: beter onderwijs voor de leerlingen op school. Het team werkt vanuit een verbeterbord waarop samen doelen worden gesteld en acties gepland. We leren van elkaar door wederzijdse lesbezoeken en elkaar feedback te geven. Ook onze leerlingen werken met een verbeterbord in de eigen groep. (Zie ook het filmpje van Onderweg naar de regio op deze pagina!) Zij stellen met elkaar doelen op die ze in de klas willen bereiken en bedenken daar acties bij. Als een doel is bereikt, dan wordt dat succes samen gevierd.

In ons schoolplan beschrijven wij het beleid dat wij voeren om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. Hierin staat niet alleen het onderwijskundige beleid beschreven; ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan bod. Scholen zijn verplicht om elke vier jaar een nieuw schoolplan te schrijven. Vanuit het schoolplan wordt voor elk schooljaar binnen de schoolplanperiode een jaarplan opgesteld waarin de doelen staan die we dat jaar willen bereiken.

Het schoolplan voor de periode 2023-2027 is vanaf deze pagina te downloaden.

2023-07-110720.Schoolplan 2023-2027 Reghn.pdf