fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
13
januari

Nieuws vanuit de school

Terugkoppeling studiedag

Op 9 januari jl. was er een studiedag voor het team. Wij hebben daarop het volgende met elkaar gedaan:

  • Onder leiding van een expert hebben wij ons eerst gebogen over onze rekenvisie. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben daarna gewerkt aan het creëren van meer diepgang in de instructie. De kleuterleerkrachten hebben de komende thema perioden voorbereid met gebruik van de methode Rekenplein.  
  • De uitkomsten van de Quickscan welzijn personeel zijn met elkaar besproken. Die zijn overwegend positief, al blijft de hoge ervaren werkdruk een aandachtspunt. Op een andere studiedag zullen we uitgebreider met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp en een plan van aanpak maken om de werkdruk te verminderen.
  • Dit schooljaar wordt er een nieuw schoolplan geschreven. Met behulp van verschillende werkvormen hebben we een start gemaakt met het herijken van de huidige visie/missie van de school en een sterkte/zwakte analyse gemaakt. Op de studiedag van woensdag 1 februari geven we hier een vervolg aan.

Personele zaken

  • Juf Kirsten van groep 7-8 gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Vrijdag 11 februari zal haar laatste werkdag zijn. Voor 1 van haar werkdagen is een oplossing gevonden. Er wordt nog hard gezocht naar een oplossing voor haar andere werkdag. 
  • Tot aan de voorjaarsvakantie zullen meester Kees en juf Sandra elkaar op maandag afwisselen . De ene week is juf Sandra in de groep, de andere week meester Kees. 

Afname CITO-toetsen

Om de vorderingen van onze leerlingen te meten, worden er in januari en juni CITO-toetsen afgenomen. In groep 1 en 2 is dat de toets CITO-rekenen. In groep 3 t/m 8 zijn dat toetsen op de basisvaardigheden lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. De CITO-Midden toetsen worden afgenomen in de periode tussen maandag 16 januari en vrijdag 27 januari. 

Tijdens het afnemen en analyseren van onderdelen van de CITO-toetsen worden de gegevens steeds bijgewerkt en zullen zij nog niet compleet zijn. Daardoor kan er soms een vertekend beeld ontstaan. Om deze reden zetten we het onderdeel niet-methodegebonden toetsen in het ouderportaal dicht in Parnassys tijdens de periode van afname en analyse. Na het afronden en invoeren van alle CITO- toetsen is het weer mogelijk om deze gegevens van uw kind in te zien. U ontvangt een overzicht van alle resultaten van de toetsen in het rapport dat op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie wordt meegegeven. 

Prognose leerlingenaantal

Om zicht te krijgen op het verwachte  leerlingenaantal  in schooljaar 2023/2024 en het benodigde aantal groepen, wil ik graag weten hoeveel kinderen bij ons zullen instromen in groep 1, of uitstromen uit een groep door bv. verhuizing. Wilt u dit z.s.m. aan ons doorgeven als u dat nog niet heeft gedaan? Inschrijfformulieren zijn telefonisch of per mail aan te vragen. Dan geven we een mapje met formulieren aan uw oudste kind bij ons op school mee.

Kerk- en schooldienst

De kerk- en schooldienst van zondag 5 februari is verplaatst naar zondag 12 februari. Dit is een reguliere kerkdienst die in samenwerking tussen school en kerk wordt vormgegeven. Verschillende van onze kinderen zullen een aandeel hebben in de dienst. Binnenkort ontvangt u meer informatie.