fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
15
maart

Scholen gaan dicht

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot 6 april 2020. Dit betekent
concreet dat ook alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche
Waard tot die datum gesloten zullen zijn. Als onderwijs- en kinderopvangorganisaties verzorgen wij
alleen opvang voor kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen.
In deze brief leggen wij uit hoe wij hier als onderwijs- en kinderopvangorganisaties gezamenlijk in de
komende dagen vorm aan zullen geven.

Kinderen met ouders, die werkzaam zijn in cruciale beroepen*
● Kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen (zie link
onderaan deze brief) kunnen de komende drie dagen door de eigen school en
kinderopvangorganisatie opgevangen worden;
● Behoort u tot deze doelgroep en is uw kind vier jaar of ouder, stuurt u dan zo spoedig mogelijk
een e-mail naar de directeur van uw school wanneer u hier in de komende periode gebruik van
wilt maken;
● Maakt u deel uit van deze doelgroep en is uw kind nog niet in de basisschoolleeftijd, stuurt u
dan zo snel als mogelijk een e-mail naar uw kinderopvangorganisatie wanneer u in de komende
periode hier gebruik van wilt maken;
● Wij inventariseren op welke wijze we na deze drie dagen de opvang van kinderen uit deze
doelgroep verder zullen vormgeven.

Onderwijs
Als schoolbesturen in de Hoeksche Waard zijn we van mening dat een langere periode zonder onderwijs
de ontwikkeling van onze leerlingen niet ten goede komt. Alle scholen in de Hoeksche Waard zorgen
daarom voor opdrachten, waarmee kinderen en jongeren thuis aan de slag kunnen. Collega’s
ondersteunen tijdens de sluitingsperiode het leerproces van de leerlingen. Op deze wijze gaat het leren
en lesgeven in aangepaste vorm door.
We adviseren aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen om in de periode dat de scholen
gesloten zijn een dagstructuur aan te brengen voor de kinderen en jongeren waarin ook ruimte is voor
schoolopdrachten.

Primair onderwijs
De school van uw kind(eren) zal u in de komende dagen informeren op welke wijze bovenstaande
gebeurt: met gebruikmaking van een digitale omgeving, online materialen, een weektaak, huiswerk of
andere varianten. Ook zal uw school aangeven op welke wijze de leerkracht in contact blijft met uw
kind(eren) en hen ondersteunt in het leerproces.

Opvang van 0 - 4 jarigen
De kinderopvangorganisaties bieden zoals hierboven aangegeven in de periode tot 6 april alleen opvang
aan 0-4 jarigen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepen. Dit is ook van toepassing
voor ouder(s)/verzorger(s) die op dit moment geen opvang afnemen, maar dit wel nodig gaan hebben.

Vragen
Voor algemene informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Er is ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over het
coronavirus: 0800-1351.
Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met de directeur van de school respectievelijk de kinderopvangorganisatie van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,
E. Tuk
Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard

In de NCTV-lijst vindt u een opsomming van deze cruciale beroepen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen