fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2020/2021

1. Een woord vooraf

CBS De Regenboog in Heinenoord is een van de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard. Het teken van de regenboog symboliseert het uitgangspunt van onze school. Ieder kind is uniek en wordt gezien. De verschillen tussen de kinderen komen terug in de kleuren van de regenboog in ons logo, dat voor ons ook symbool staat voor verbinding en vertrouwen in de toekomst. Daarom luidt ons motto:

De Regenboog geeft kleur aan je toekomst!

Wij geven een waarde(n)volle basis mee aan ieder kind: onderwijs dat een stevig fundament legt waarop de leerlingen kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling.

In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij dat doen in de dagelijkse praktijk. 


Erna van Dijk (directeur)

2. De school

CONTACTGEGEVENS

CBS De Regenboog
Heyne van Althenastraat 4 - 3274 CD Heinenoord
T:  0186 - 601983
M: deregenbooghn@csgdewaard.nl

W: deregenbooghn.csgdewaard.nl

2.1. De schoolgrootte

Het leerlingenaantal op de teldatum van 1 oktober 2019 was 153 leerlingen. 

In schooljaar 2020/2021 zijn onze leerlingen verdeeld over zes groepen:

 • groep 1-2
 • groep 2-3
 • groep 3-4
 • groep 5
 • groep 6/7
 • groep 8

De gemiddelde klassengrootte is 24 leerlingen. Bijna al onze leerlingen wonen in Heinenoord.

Het team wordt gevormd door negen leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een intern begeleider, een schoolassistent en een directeur. 

2.2. Het schoolgebouw

De school is gehuisvest in een gebouwencomplex uit 2004. We delen het gebouw met openbare basisschool Het Anker. Er is ook ruimte voor een peuterspeelzaal, maar deze staat op dit moment leeg. Regelmatig vindt overleg plaats tussen de scholen over de samenwerking binnen het gebouw. Ons uitgangspunt is: samen waar het kan, alleen waar het moet.

Het gebouw heeft een eigentijdse uitstraling en is voorzien van alle middelen om het tot een fijne leer- en werkplek te maken. De scholen beschikken over ruime lokalen en beheren samen een aantal ruimtes waaronder een speellokaal. Rondom het gebouw ligt een groot speelplein met speeltoestellen, een voetbal-/basketbalveldje en een natuurspeeltuin. Het speelplein heeft een buurtfunctie, zodat kinderen er ook na schooltijd kunnen spelen. 

2.3. Waar wij voor staan

Onze missie is:

CBS De Regenboog biedt kinderen vanuit een levendige christelijke identiteit een warme, veilige plek waar met plezier veel geleerd wordt en waar zij worden uitgedaagd om tot persoonlijke groei te komen.

Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen, fouten te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Zij kunnen tot ontwikkeling komen als zij zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Ieder kind is voor ons uniek, wordt gezien en hoort erbij.

Leren is plezierig wanneer het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen, wanneer zij op hun eigen niveau worden uitgedaagd, hun talenten worden benut én wanneer zij invloed hebben op hun eigen leerproces. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze leren en trots zijn op hun ontwikkeling. 

Een goede relatie met kinderen en hun ouders/verzorgers is essentieel. Wij zien ouders als educatieve partners van de school en stemmen zo goed mogelijk op elkaar af in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.

Onze school biedt een waarde(n)volle basis aan ieder kind en daarom luidt onze slogan

‘De Regenboog geeft kleur aan je toekomst!

2.4. Onze identiteit

CBS De Regenboog is een open christelijke school met aandacht voor normen en waarden. Vanuit onze levensovertuiging leren wij de kinderen goed om te gaan met elkaar en hechten wij waarde aan wederzijds respectDit betekent dat wij naar elkaar luisteren, met elkaar overleggen en voor elkaar zorgen. Als teamlid nemen wij daarin een voorbeeldrol aan.

Iedere dag maken we gebruik van de methode Kind op Maandag. Deze methode reikt (Bijbel-)verhalen aan en laat kinderen ontdekken wat deze verhalen hen te zeggen hebben. Soms lezen we een gedicht, maken we een tekening of hebben we een gesprek, en vaak zingen we liedjes. Elke dag sluiten we af met gebed of lied. 

Wij maken onze identiteit ook zichtbaar door:

 • De dag te beginnen met het delen van lief en leed in de groep.
 • Het vieren van de christelijke feesten.
 • Het houden van een gezamenlijke maandviering waarin een thema centraal staat.
 • Aandacht te geven aan het thema van Kind op Maandag in de nieuwsbrief voor ouders.
 • Op de eerste zondag in februari met en voor onze leerlingen een kerk en schooldienst  te verzorgen in één van de twee kerken in Heinenoord.

2.5. Het schoolplan

Het schoolplan is een document waarin de school het beleid beschrijft dat zij voert om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het schoolplan staat niet alleen het onderwijskundige beleid beschreven; ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan bod. Scholen zijn verplicht om elke vier jaar een schoolplan te schrijven. Een schoolplan wordt ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Het bestuur stelt vervolgens het schoolplan vast. De inspectie ziet toe op de inhoud en de uitvoering van het schoolplan. 

Het schoolplan voor de periode 2019-2023 is te downloaden vanaf onze website.

Vanuit het schoolplan wordt voor elk nieuw schooljaar een jaarplan opgesteld. Daarin worden de aandachtspunten voor dat schooljaar beschreven.

In schooljaar 2019/2020 hebben wij onder meer gewerkt aan het:

 • implementeren van het observatie-instrument KIJK! bij de kleutergroepen.
 • verder vormgeven van de werkwijze van de Paletgroep.
 • structureel hanteren van coöperatieve werkvormen in de lessen.
 • realiseren van een groepsdoorbrekend aanbod voor alle leerlingen met betrekking tot de creatieve vakken, 21ste eeuwse vaardigheden/ict en techniek. 
 • implementeren van de nieuwe methode Natuurzaken, Wereldzaken en Tijdzaken. (Dit betreft groep 5 t/m 8.)
 • versterken van de doorgaande lijn rekenen; 
 • adequaat informeren van ouders over het schoolbeleid, de ontwikkelingen binnen school en de ontwikkeling van hun kind.
 • gebruik maken van kwaliteiten van ouders bij activiteiten.

Voor schooljaar 2020/2021 zijn de belangrijkste aandachtspunten:

 • Onderzoeken waar wij groepsdoorbrekend werken kunnen inzetten om (nog) beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Realiseren van een doorlopende lijn op het gebied van autonomie. De leerlingen zijn doelgericht aan het werk. Ze zijn actief, betrokken en zelfstandig.
 • De werkwijze m.b.t. begrijpend lezen verbeteren om leerlingen structureel hogere resultaten te laten bereiken.
 • Versterken van de invulling van het muziekonderwijs.
 • Vastleggen van de doorlopende leerlijn voor kunstzinnige oriëntatie in een cultuurbeleidsplan.
 • Actualiseren van de visie op actief burgerschap en sociale integratie.
 • Vormgeven van het model ouderbetrokkenheid 3.0 op een wijze die past bij de school en de ouders.

Wij werken vanuit de methodieken van Stichting LeerKRACHT. De ambitie van LeerKRACHT is meer leerplezier voor leerlingen, meer werkplezier voor leerkrachten en merkbare, meetbare en duurzame verbetering van het onderwijs. Het belangrijkste doel is: beter onderwijs voor de leerlingen op school. Het team werkt vanuit een verbeterbord waarop samen doelen worden gesteld en acties gepland. We leren van elkaar door samen lessen te ontwerpen, elkaars lessen te bezoeken en elkaar daarop feedback te geven. Ook de leerlingen vragen we naar hun ideeen over hoe het beter kan.

2.6. Kwaliteit

Aan kwaliteit wordt op drie manieren gewerkt: werken met bevoegd en bekwaam personeel, werken met goede methoden en het nauwgezet volgen van resultaten en daarnaar handelen.

Onze lesmethoden sluiten aan bij de kerndoelen basisonderwijs. Belangrijker echter dan de methoden die wij gebruiken, zijn de leerkrachten die er mee werken. Onze leerkrachten zijn bevoegd en bekwaam en houden hun bekwaamheid op peil. Wij overleggen met elkaar om een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied te realiseren en ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten en studiedagen waarop wij met en van elkaar leren. De leerkrachten toetsen en monitoren de voortgang van de ontwikkeling van hun leerlingen en leggen deze vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Zij werken daarbij handelingsgericht. In het hoofdstuk Leerlingbegeleiding kunt u hier meer over lezen.

Basisarrangement

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat leerlingen onderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is. Ze heeft als taak die kwaliteit te bewaken en scholen te stimuleren die kwaliteit te verbeteren. De Inspectie van het Onderwijs heeft onze school bezocht in juni 2017. De rapportage van dit onderzoek kunt u inzien op de website: www.onderwijsinspectie.nl. Onze school heeft een basisarrangement toegekend gekregen. Dit betekent dat de Inspectie van het Onderwijs het onderwijs op onze school als voldoende beoordeelt

Resultaten Eindtoets

In groep 8 maken de leerlingen de IEP-Eindtoets. Deze eindtoets meet de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. In 2020 kon er door de verplichte sluiting van scholen geen eindtoets worden afgenomen. In de jaren daarvoor behaalden onze leerlingen de volgende resultaten:

jaar gemiddelde schoolscore landelijk gemiddelde
2019 90,4 81,8
2018 83,6 80

 

Uitstroomadviezen

In schooljaar 2019/2020 zijn de onderstaande uitstroomadviezen aan de leerlingen in groep 8 meegegeven:

Basisberoepsgerichte Leerweg 1
Kaderberoepsgerichte Leerweg  
BB Leerweg/KB Leerweg 1
Gemengde Leerweg  
Kaderberoepsgerichte Leerweg/Theoretische leerweg 1
Theoretische Leerweg (MAVO) 3
MAVO/HAVO  
HAVO 3
HAVO/VWO 5
VWO 3

 

2.7. Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. Zij heeft naar de schoolleiding een adviserende en controlerende taak. In de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beleid dat hen aangaat. Op een aantal beleidsonderwerpen heeft de MR adviesrecht en op andere instemmingsrecht. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van datgene wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR van onze school heeft vier leden: twee leden gekozen door de ouders en twee leden gekozen door het team. De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders. De data worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Van datgene wat in de MR-vergaderingen is besproken wordt een samenvatting gegeven in de nieuwsbrief.

De MR-leden zijn:

 • Vanuit het personeel: Debbie Timmermans en Kees Weeda
 • Vanuit de ouders: Kathinka Bouman en Matthew van Geene

De Kinder-MR (KMR)

De Kinder-MR, ook wel leerlingenraad genoemd, wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit groep 4 t/m 8. Onder begeleiding van een leerkracht denken deze leerlingen mee over het samen spelen en leren op school. Ook wordt hen gevraagd naar hun mening over de onderwijsverbeteringen die de school wil realiseren. De Kinder-MR vergadert vijf keer per schooljaar. Een leerkracht zit de vergadering voor; de vertegenwoordiger van groep 8 maakt de notulen. Ook de directeur is bij de vergadering aanwezig. De leerlingen bereiden de vergaderingen voor met hun eigen groep en koppelen datgene wat op de vergadering wordt besproken weer terug.

3. Het onderwijs

Wij werken aan waarde(n)vol onderwijs, waarin alle kinderen worden uitgedaagd, trots kunnen zijn, veel leren en goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs. We willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom geven we al Engels vanaf groep 1 en maken we in de lessen gebruik van moderne leermiddelen zoals digiborden en Chromebooks.

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen niveau en in een eigen tempo. Ons onderwijs sluit aan op de mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Wij werken met onderwijsmethoden die zichzelf bewezen hebben, maar staan ook open voor nieuwe ontwikkelingen. De methoden per vakgebied vormen het uitgangspunt van werken en onze doorgaande lijn. 

Onze leerlingen werken met dag- en weektaken en worden op deze wijze gemotiveerd om hun eigen leerproces vorm te geven. De leerkracht is afwisselend de overdrager van kennis en de coach van de kinderen. Zelfstandigheid en samenwerken worden door de hele school bevorderd. 

De leerlingen kunnen op verschillende niveaus werken. Sommige kinderen gaan versneld door de basisstof heen, waarna zij verder gaan met verrijkingsstof. De anderen krijgen basisinstructie, waarna ook zij de opdrachten maken. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen verlengde instructie en oefenen onder begeleiding van de leerkracht. De lesstof is verdeeld in basisstof en extra stof, waardoor differentiatie op verschillende niveaus mogelijk is.

3.1. In groep 1 en 2

Wij werken met twee heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat de jongste, middelste en oudste kleuters bij elkaar in de klas zitten. De kleuterperiode zien wij als één doorgaande individuele ontwikkeling, waarbij kleuters vooral heel veel van elkaar leren. De kleutergroepen zijn instroomgroepen. Voortdurend groeien deze groepen, doordat er jongste kleuters bijkomen die de leeftijd van 4 jaar bereiken. 

We besteden in groep 1/2 aandacht aan zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het omgaan met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school toe gaan. Leren gebeurt vooral door spelen en spelenderwijs ontdekken en omgaan met materialen. in het leren d.m.v. spel zitten alle basisvaardigheden die moeten worden geleerd verpakt. 

De groep zal regelmatig m.b.v. kleine kringen worden gesplitst om zo goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende groepen en individuele leerlingen in de kleutergroep. Verder wordt er gewerkt vanuit de grote kring. Hierbij maken we regelmatig gebruik van coöperatieve werkvormen, zoals o.a.: binnen-buiten-kring, tweegesprek op tijd en tafelrondje per tweetal.

In de kleutergroepen wordt gewerkt naar aanleiding van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Naast de seizoens- en kalendergebonden onderwerpen als sinterklaasfeest, Kerstfeest en het Paasfeest worden ook thema’s gemaakt rondom onderwerpen die vanuit de belangstelling van de kleuters aangedragen worden.

De hoeken in onze kleutergroepen worden aangepast aan het thema. Binnen zo’n thema is er aandacht voor spraak en taalontwikkeling: vertellen, luisteren, letters herkennen en benoemen, rijmen, hakken en plakken en allerlei andere activiteiten die de spraak/taalontwikkeling en het proces van beginnende geletterdheid stimuleren. Door middel van allerlei tel- en rekenactiviteiten werken we aan het proces van ontluikende gecijferdheid. Denk hierbij aan heen en terug tellen, herkennen van kleine hoeveelheden, bij elkaar tellen of juist weghalen, maar ook aan ordenen op grond van allerlei kenmerken en ruimtelijk inzicht. De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd door liedjes zingen, zelf muziek maken en bewegen op muziek tijdens kring- en/of speelzaalactiviteiten.

Vanaf groep 1 wordt al spelenderwijs Engels aangeboden.

3.2. In groep 3

De kinderen leren in groep 3 correct en vlot lezen en spellen. Wij werken daarbij vanuit de methode van Veilig leren lezen, Kim versieLezen en taal zijn met elkaar verbonden. Door het plezier van zinnen, teksten, verhalen en briefjes te zien en te ervaren, laten we hen geboeid raken door de taal om hen heen en dagen we hen uit om iets met die taal te gaan doen.
De kinderen in groep 3 worden voortdurend gestimuleerd om samen te leren en te beleven. Als de kinderen geprikkeld raken door wat ze lezen en plezier hebben bij het lezen verhoogt dat de motivatie en gaan ze meer lezen. Meer lezen betekent beter lezen en dat is wat we willen in groep 3.

Voor het ontwikkelen van een goed handschrift gebruiken we de methode Pennenstreken. Schrijven ondersteunt het leren lezen. Deze methode is dan ook gekoppeld aan Veilig Leren Lezen. Op dezelfde dag dat leerlingen een nieuwe letter leren lezen, leren ze die bij Pennenstreken schrijven.
Vanaf de tweede helft van groep 3 is Pennenstreken gekoppeld aan de leerlijn spelling van Veilig Leren lezen. Elke basisschrijfles vormt een ondersteuning van de spellingles.

Rekenen wordt geleerd met de methode De wereld in getallen. Er wordt tijdens de rekenlessen veel aandacht besteed aan de plaats van getallen op de getallenlijn (t/m 100), verder– en terugtellen tot en met 40, cijfers schrijven, meten, tijd (klokkijken hele en halve  uren), op – en aftrekken. Verder werken de kinderen iedere woensdag aan de zogenaamde projecttaak, waarbij zaken als kansberekening, grafieken, meten, tijd en geld centraal staan.

De lesstof van het leergebied 'orientatie op jezelf en de wereld' krijgen de leerlingen aangeboden vanuit de methode De Zaken.

Het vak Engels wordt uitgebreid; daarbij werken we schoolbreed vanuit de methode Take it easy. De kinderen ontwikkelen een positieve houding t.a.v. de Engelse taal en vaardigheden waarmee ze Engels op een eenvoudig niveau kunnen gebruiken als communicatiemiddel.

Tijdens de lessen worden Chromebooks zoveel mogelijk ingezet. Er wordt er gebruik gemaakt van diverse software programma’s waarmee de leerlingen op de Chromebooks kunnen oefenen met de lesstof of verdiepende opdrachten kunnen maken.

3.3. In de groepen 4 t/m 8

In groep 3 en 4 krijgen kinderen de lesstof van het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ geïntegreerd aangeboden. In groep 5 tot en met 8 behandelen we de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek los van elkaar met behulp van de methoden Tijdzaken (geschiedenis), Wereldzaken (aardrijkskunde) en Natuurzaken (natuur en techniek). Samen vormen ze een doorgaande leerlijn voor groep 3 tot en met 8. Naast het leren op school neemt elke groep ook een keer per schooljaar deel aan een excursie of een natuurles van het Hoeksche Waards Landschap. Vanaf groep 6 wordt begonnen met het maken van een werkstuk.

Vanaf groep 4 worden de basisvaardigheden versterkt. Voor het goed technisch leren lezen gebruiken we daarvoor de methode Estafette. Naast het leren lezen willen we ook het plezier in het lezen stimuleren. We gaan daarom regelmatig met de kinderen naar de bibliotheek om nieuwe boeken te halen en besteden extra aandacht aan lezen in de kinderboekenweek en tijdens de nationale voorleesdagen. Voor begrijpend lezen wordt de methode Nieuwsbegrip ingezet die in de teksten en opgaven aansluit bij actuele gebeurtenissen. Voor taal en spelling werken we vanuit de methode Taal ActiefNaast het foutloos leren schrijven van woorden besteden we ook veel aandacht aan spreken en luisteren, woordenschat en schrijven/stellen. In groep 5 wordt gestart met het houden van een boekbespreking en een spreekbeurt. 

De basis van ons rekenonderwijs ligt in de methode Wereld in Getallen. In deze realistische rekenmethode komen alle belangrijke rekengebieden aan bod, zoals hoofdrekenen, handig rekenen, breukgetallen, procenten, verhoudingen, meten, tijd, rekenen met geld, tabellen en diagrammen. De leerlingen leren naast de rekenkundige bewerkingen allerlei rekenkundige problemen op te lossen vanuit inzicht en overleg. 

In alle groepen wordt verkeersles aangeboden vanuit het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland.  In groep 7 doen de leerlingen verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte. De twee onderdelen worden apart beoordeeld. Bij een goede uitslag ontvangen de leerlingen een verkeersdiploma.

In groep 7 en 8 wordt extra aandacht besteed aan studievaardigheden m.b.v. de methode Blits. Ook volgen de leerlingen EHBO-lessen met een afsluitend examen waarmee ze het Certificaat Jeugd Eerste Hulp kunnen behalen. In februari krijgen de leerlingen van groep 8 een advies voor het vervolgonderwijs. De IEP Eindtoets wordt in april afgenomen. De leerlingen sluiten hun schoolperiode af met de opvoering van een musical tijdens de afscheidsavond in de laatste schoolweek.

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van boeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal. Ook schooltelevisieprogramma’s en internet spelen een ondersteunende rol. Tijdens de lessen worden Chromebooks zoveel mogelijk ingezet. Er wordt er gebruik gemaakt van diverse software programma’s waarmee de leerlingen op de Chromebooks kunnen oefenen met de lesstof of verdiepende opdrachten kunnen maken.

3.4. Godsdienst

Met behulp van de methode Kind op maandag laten we onze leerlingen kennis maken met de wereld van de Bijbel in een taal die voor hen begrijpelijk is. Elke week staat een aantal verhalen uit de Bijbel centraal. Vanuit die verhalen maken we een vertaling naar het dagelijks leven. 

We zetten de methode in bij de dagopening. In elke groep begint de dag met een gezamenlijk moment zoals zingen, een kringgesprek, een Bijbelverhaal of een gebed. 

Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Elk magazine heeft een thema. Dit thema wordt ook toegelicht aan ouders in de nieuwsbrief. Voor elke week zijn er navertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord wordt afgespeeld. Ook zijn er verwerkingsopdrachten zoals gespreksvragen, knutseltips, werkbladen enz.

3.5. Burgerschap

De samenleving waarin onze leerlingen opgroeien is complex. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze ook in het onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven.

Wij willen onze leerlingen een genuanceerd beeld van de maatschappij aanbieden en hen kritisch laten kijken naar situaties en gebeurtenissen om hen heen. Zij leren omgaan met verschillen in opvattingen van mensen. We laten ons daarbij leiden door waarden en normen als respect, begrip, tolerantie en zorg voor elkaar. Dit alles vanuit een christelijke levensbeschouwing.

Burgerschap wordt niet als apart vak aangeboden, maar komt tot uitdrukking op alle momenten waarop we met elkaar in gesprek zijn over het met elkaar samen leven. Het meedoen met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet is een activiteit waaraan de school deelneemt in het kader van actief burgerschap. We ondernemen op deze dag met elkaar activiteiten om anderen te helpen of  onze leefomgeving mooier te maken.

3.6. Sociaal-emotionele ontwikkeling en seksuele vorming

Kinderen kunnen optimaal leren als zij zich veilig voelen, gewaardeerd weten en zelfvertrouwen hebben. In alle groepen wordt daar dagelijks veel aandacht aan besteed.

In de groepen worden wekelijks lessen gegeven vanuit de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het programma is gericht op preventie van storend gedrag en pesten en werkt vanuit de kracht van een sociaal veilige groep. In zo'n groep spreken de kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Meer informatie? Zie: www.kwinkopschool.nl

In het omgaan met elkaar spreken wij het volgende af:

 • Wij zijn aardig tegen elkaar.
 • Wij zijn altijd eerlijk.
 • Wij helpen elkaar.
 • Wij praten met elkaar.

De leerkrachten monitoren de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in hun groep. Twee keer per jaar vulllen zij de Zien!-leerkrachtvragenlijst in om inzicht te krijgen in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren. Dit helpt hen om het gedrag van het kind beter te begrijpen en daarnaar te handelen. 

In de Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek voor het basisonderwijs, besteden wij dagelijks aandacht aan relationele en seksuele vorming op een wijze die past bij de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen. Wij maken hierbij gebruik van het digitale lespakket Kriebels in je buik

3.7. Bewegingsonderwijs

Gym

Bewegingsonderwijs (gym) is een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. Het vak wordt verzorgd door vakleerkrachten en/of leerkrachten van de school die daartoe zijn bevoegd. Het doel van de gymlessen is plezier hebben in het samen spelen en bewegen. 

De kleuters gymmen in het inpandige speellokaal onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Tot aan de kerstvakantie doen de groep 2-leerlingen uit groep 2-3 met de kleuters mee. Daarna krijgen zij als volledige groep 2-3 gymles in De Tienvoet.

Groep 3-leerlingen hebben één keer in de week les van een vakdocent bewegingsonderwijs in De Tienvoet en één keer in de week les van de eigen leerkracht in het speellokaal van de school of buiten op het plein.

Groep 4 heeft één keer in de week een gymles in De Tienvoet en één keer in de week zwemles.

Vanaf groep 5 hebben alle groepen twee keer in de week een gymles in sportaccomodatie De Tienvoet. Deze lessen duren 45 minuten en worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs (Lana Wolters). De leerlingen lopen heen en terug onder begeleiding van een medewerker van de school. De gymlessen in de Tienvoet vinden plaats op dinsdag en donderdag.

Het gebruik van sportkleding is verplicht tijdens de gymlessen in De Tienvoet. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat de leerlingen zichzelf kunnen aankleden. In verband met de veiligheid en het voorkomen van voetwratten wordt het dragen van gymschoenen sterk aanbevolen. In groep 1 en 2 zijn turnschoentjes toegestaan. Bij het vergeten van gymkleding mag een leerling op blote voeten mee gymmen. In verband met de veiligheid adviseren wij lang haar in een staart te binden en sieraden af te doen. Als een leerling niet mee kan gymmen, dan verwachten wij van de ouders een bericht hierover.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het vak bewegingsonderwijs. Het zwemonderwijs sluit aan op de verschillende vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen die nog geen diploma hebben behaald, worden het meest intensief begeleid.

De leerlingen van groep 4 zwemmen op vrijdagochtend in zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel. Zij worden met een bus gehaald en gebracht. Het aankleden na de zwemles is soms nog lastig. Het is fijn als de leerlingen op deze dag kleding aan hebben die zij zelfstandig kunnen aantrekken.

De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,- per leerling. U krijgt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur van Gemeente Binnenmaas. Alle leerlingen krijgen een persoonlijke zwempas van Zwembad de Wellen. Met deze pas kunnen de leerlingen buiten het schoolzwemmen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan het vrijzwemmen en leuke activiteiten bij Zwembad de Wellen.

3.8. Creatieve vakken en kunstzinnige orientatie

Bij de creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen en muziek ligt de nadruk zowel op het plezier als op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. De leerlingen maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken, leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen.

Drie keer per schooljaar bieden we de leerlingen workshops aan waar ze zelf een keuze uit kunnen maken. In deze workshops worden activiteiten gedaan die te maken hebben met creatieve en kunstzinnige vorming of 21ste eeuwse vaardigheden. In de onderwerpen die we aanbieden proberen we zowel aan te sluiten bij de talenten en interesses van de leerkrachten als die van de leerlingen. Vandaar dat we voor deze activiteiten de naam Talentblokken hebben gekozen. De workshops worden in blokken van drie lessen gegeven. We werken daarbij groepsdoorbrekend in groep 1 t/m 4 en in groep 5 t/m 8. 

Door middel van kunstzinnige oriëntatie maken onze leerlingen kennis met verschillende kunstzinnige en culturele aspecten uit hun leefwereld. In elke groep kunnen de leerlingen genieten van een van de voorstellingen van KIJKKUNST: een dans-, theater-, of muziekvoorstelling, of van beeldende kunst in de klas. 

In schooljaar 2020/2021 is er een ruimer cultuureducatief aanbod doordat we gebruik gaan maken van de Cultuurmix. Dit houdt in dat de leerlingen actief deel gaan nemen aan workshops uit het lokale aanbod cultuureducatie in de Hoeksche Waard. Dit aanbod richt zich op het verwerven van de culturele competenties `creatief denken en presenteren`. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) ondersteunt onze school bij het vormgeven van een culturele leerlijn binnen de school om het een vast onderdeel van ons programma te laten worden. Zij vormen ook de verbindende schakel met verschillende cultuuraanbieders uit de Hoeksche Waard. CmK is een initiatief van de overheid en de gemeenten om cultuureducatie in de scholen te stimuleren en te verankeren. 

Dit schooljaar worden er in groep 2-3 ™ 8 muzieklessen gegeven in samenwerking met Muziekschool Hoeksche Waard. Elke groep krijgt een half uur in de week muziekles volgens een concept van co-teaching. De ene week wordt de les gegeven door een muziekdocent, de andere week geeft de eigen leerkracht een vervolg op deze les. Er wordt gebruik gemaakt van de methode  www.muziek.zo.nl / ZingZo.

Aan de kleuters in groep 1 -2 worden gedurende het schooljaar 10 lessen  taal- en rekendans door Sport- en Dansstudio Binnenmaas. Deze methode gaat uit van het principe dat het (taal)geheugen wordt gestimuleerd in drie stappen: waarnemen, ervaren en toepassen. De praktijk wijst uit dat kinderen die met behulp van dans (beweging) oefenen, makkelijker en sneller leren dan kinderen die zonder dans oefenen. In elke les wordt een leeromgeving gecreëerd waarin wat kinderen doen, voelen, horen, zien, zeggen en beleven steeds congruent is aan elkaar. Hierdoor gaat het leren van nieuwe begrippen plezierig en snel. Het blijkt dat kinderen niet alleen taalvaardiger worden en beter leren luisteren, maar ook meer zelfvertrouwen krijgen.

3.9. Huiswerk

Het “leren leren” is belangrijk. In groep 3 en 4 wordt er alleen huiswerk meegegeven als een kind dat individueel nodig heeft. In groep 5 starten we met het klassikaal meegeven van huiswerk voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen één á twee keer per week huiswerk mee voor verschillende vakken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een agendablad in een map. Zo wennen zij aan werkplanning, noteren en onthouden. Vanaf groep 7 wordt drie keer per week huiswerk meegegeven en hebben de kinderen een schoolagenda nodig. Zo proberen wij ook de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler doen verlopen. 

De leerkrachten zorgen voor het opgeven en meegeven van het huiswerk. Onze leerlingen moeten zelf steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor het noteren en maken/leren van het huiswerk. Het plannen van het maken en leren is moeilijk en vraagt begeleiding van ouders. Met vragen over de wijze waarop het huiswerk geleerd moet worden, kunt u bij de leerkracht terecht.

3.10. Toetsen

In het ouderportaal van Parnassys zijn de behaalde toetsresultaten van uw kind bij toetsen in te zien. Er zijn twee categorieën toetsen: methodetoetsen en landelijke toetsen. Methodetoetsen zijn de toetsen die de beheersing van de leerstof meten na het behandelen van een hoofdstuk of onderdeel. Met landelijke toetsen worden de CITO-toetsen bedoeld. Deze toetsen nemen wij twee keer per schooljaar af, in januari en juni. CITO is een landelijk genormeerde toets.

Enkele voorkomende vragen: 

Mijn kind heeft onvoldoende gescoord op een toets, wat nu? 

Er is niet direct reden tot zorg als u een laag cijfer ziet staan bij de methodetoetsen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, die we hieronder zullen toelichten. U kunt ervan uitgaan dat wij contact met u opnemen als uw kind vaker lager scoort dan we zouden mogen verwachten. 

De scores voor de methodetoetsen kunnen om verschillende redenen laag zijn.  

Om te bepalen of een leerdoel wordt beheerst, hanteert de leerkracht een afgesproken norm. Er wordt van beheersing gesproken wanneer een leerling 80% van de opgaven goed heeft gemaakt. Wanneer de meeste leerlingen de doelen voldoende beheersen, kan de leerkracht doorgaan met het volgende lesdoel. Voor leerlingen die doelen onvoldoende beheersen, onderzoekt de leerkracht de onderwijsbehoeften, wat meestal leidt tot een intensivering van de aanpak, bijvoorbeeld extra leertijd of extra instructie. Bij het hanteren van een 80% norm heb je al snel een laag cijfer. Bijvoorbeeld: als je 8 van de 10 vragen goed hebt, heb je een 6. Dit is dus een prima score al lijkt dat niet zo hoog.

Het kan zijn dat uw kind een onvoldoende heeft, omdat het een onderdeel nog niet beheerst. Ook dit is niet direct reden tot zorg. Wij spreken met kinderen over resultaten in termen van: “dit kan je al heel goed” en “hieraan gaan we in de komende periode extra aandacht besteden.” 

Het kan ook zijn dat een leerling een onderdeel van een methodetoets niet gemaakt heeft (omwille van de tijd of omdat de leerkracht gemotiveerd heeft afgeweken van dit onderdeel van de toets). Dan geeft het systeem als score een ‘1’ aan. 

Heeft u toch vragen of zorgen over de resultaten? Neem dan altijd contact op met de leerkracht en blijf er niet mee rondlopen.

Mijn kind heeft altijd goede resultaten bij de methodetoetsen, maar heeft een lage score bij de cito-toetsen. Hoe kan dat? 

Omdat de methodetoetsen de kennis toetst van de stof die onlangs behandeld is in de groep, kan de score van de methodetoets hoger uitvallen dan de score van de cito-toetsen. De cito-toetsen meten wat een kind na enige tijd nog weet en hoe hij/zij de lesstof kan toepassen. Uw kind moet dan een groter beroep doen op het lange termijngeheugen en het inzicht. 

Wat betekenen de scores op de CITO-toetsen?

De uitslag van de toets kunt u aflezen aan de niveauscores I t/m V. Heeft uw kind een I-score, dan valt het landelijk gezien in de groep 20% hoogst scorende leerlingen. Een II-score hoort bij de volgende 20%, een III-score is rond het landelijk gemiddelde. Een IV is onder het gemiddelde en een V-score hoort bij de laagste 20% scores.

Mijn kind heeft CITO-toetsen gemaakt, maar ik kan de uitslagen niet zien.

Tijdens het afnemen en analyseren van onderdelen van de CITO-toetsen worden de gegevens steeds bijgewerkt en zullen zij nog niet compleet zijn. Daardoor kan er soms een vertekend beeld ontstaan. Om deze reden zetten we het onderdeel toetsen tijdens de periode van afname en analyse dicht.  Na het afronden en invoeren van alle CITO- toetsen is het weer mogelijk om deze gegevens van uw kind in te zien. 

Heeft u een andere vraag over toetsen? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

3.11. Het rapport

De leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapport mee naar huis. Dit gebeurt in februari en in juli, na de toetsmomenten van de landelijk genormeerde CITO-toetsen. De kinderen in groep 1 krijgen in juli een rapport mee, mits zij een half jaar op school hebben gezeten. 

Bij het rapport krijgt u een overzicht van alle CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Zo krijgt u een completer beeld van de vorderingen van uw kind. Het overzicht van het leerlingvolgsysteem brengt de ontwikkeling van uw kind op de verschillende vakken door de jaren heen in kaart. 

De cijfers en letters op het rapport geven de vorderingen weer op de verschillende leer- en vormingsgebieden. De kleuters krijgen een rapport waarop hun ontwikkeling op een andere wijze zichtbaar wordt gemaakt.

U kunt de cognitieve vorderingen van uw kind volgen door de cijfers te bekijken in het ouderportaal van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Met vragen over de vorderingen kunt u bij de leerkracht terecht. 

3.12. Doorstroom

In principe doorloopt een kind de basisschool in opeenvolgende jaren. Het komt echter ook voor dat het nodig is om hiervan af te wijken. Wij bieden een kind de gelegenheid voor een extra leerjaar als wij verwachten dat een extra leerjaar zinvol voor het kind kan zijn. Dit geldt ook voor het overslaan van een groep. In beide gevallen zal er tijdig en uitvoerig overleg met u zijn. De definitieve beslissing berust bij de schoolleiding, waarbij we uiteraard uw zorg en inbreng in mee nemen. 

Het kan ook voorkomen dat een kind wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Vanzelfsprekend gaat ook dit in goed overleg met de ouders.

3.13. De Plaatsingswijzer

De voorbereiding op de keuze van het voortgezet onderwijs (VO) begint al in groep 6. Door het invullen van de Plaatsingswijzer wordt een eerste indicatie gegeven van het niveau van een kind. 

Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen) vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

 • Begrijpend Lezen
 • Rekenen & Wiskunde
 • Technisch Lezen
 • Spelling

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.

Binnen de Plaatsingswijzer wordt bij het leerlingvolgsysteem van CITO gewerkt met de vaardigheidsscores, zodat nauwkeurig gekeken kan worden waar een leerling het best op zijn plek is. De denkwijze achter deze scores is gebaseerd op het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van kinderen, met alle vertragingen en versnellingen die zich daarin door de jaren heen in voor kunnen doen.

De Plaatsingswijzer wordt voor de tweede keer ingevuld halverwege groep 7 en een laatste keer halverwege groep 8.

De Plaatsingswijzer is geen instrument waarbij met een druk op de knop een schooladvies wordt aangeleverd. Dit zou de kinderen geen recht doen. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Daarbij wordt ook informatie betrokken over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle beschikbare informatie over het kind leidt zo tot het uiteindelijke advies voor passend vervolgonderwijs.

3.14. Procedure advisering VO

Aan het begin van groep 8 vindt een startgesprek plaats tussen ouder, kind en leerkracht. De wens van het kind en de ouders wordt besproken. Aan de hand van de plaatsingswijzer wordt vervolgens bekeken welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Ook wordt duidelijk wat de leerling nog nodig heeft om naar de schoolsoort van zijn/haar keuze te gaan. 

Nadat de plaatsingswijzer midden groep 8 voor de derde keer is ingevuld, vindt in februari het adviesgesprek plaats. In samenspraak tussen leerkrachten, intern- begeleider en directeur wordt een advies gegeven voor een onderwijsniveau. Dit niveau-advies komt zorgvuldig tot stand en is bindend. Met het advies kunt u uw kind bij een VO-school naar keuze aanmelden. De VO-school moet het advies van de basisschool opvolgen. 

In april wordt de IEP Eindtoets gemaakt. In de meeste gevallen bevestigt de uitslag daarvan het advies van de school. Wanneer de uitslag van de IEP Eindtoets echter een hoger niveau aangeeft, moet de school het advies heroverwegen. De school is echter niet verplicht het advies aan te passen. Het advies mag niet naar beneden worden bijgesteld als de IEP Eindtoets een lager niveau aangeeft dan het advies van de school.

De leerkrachten geven de VO-school waar de leerling is geplaatst een onderwijskundig rapport mee en bespreken de leerling mondeling in een "warme overdracht". 

4. Leerlingbegeleiding

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig en leggen deze vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Wanneer een kind op cognitief of sociaal-emotioneel gebied meer zorg en aandacht nodig heeft, zal de leerkracht alles doen wat binnen de mogelijkheden ligt om uw kind passende begeleiding te bieden. Indien dit onvoldoende tot resultaat leidt, is uitgebreidere leerlingzorg nodig.

4.1. Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs: onderwijs dat hen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Met de invoering van passend onderwijs door de overheid hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij zowel om leerlingen die worden aangemeld als leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan de eigen school zijn, of als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, een andere reguliere of speciale school.

In het kader van de Wet Passend Onderwijs heeft elke school in Nederland een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In het SOP staat beschreven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Leerkrachten en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u inzien via onze website. 

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband in de regio bieden in elk geval basisondersteuning aan alle kinderen. De scholen in ons samenwerkingsverband hebben onderling afspraken gemaakt wat basisondersteuning inhoudt. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De scholen verschillen in de extra ondersteuning die zij bieden .

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Alle informatie over dit samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv2804.nl

4.2. Extra ondersteuning

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U merkt dit aan uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Het kunnen klachten zijn op het gebied van:

 • De leerstof: deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 • Begeleiding door de leerkracht: de instructie is te snel of te weinig of is te moeilijk voor uw kind.
 • Welbevinden: uw kind gaat met tegenzin naar school, wordt gepest of ervaart geen succes.
 • Gedrag: uw kind verstoort de les, is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het ondersteuningstraject? We onderscheiden de volgende stappen:

 1. Niveau van de leerkracht. Ouders en leerkracht gaan in gesprek en proberen samen de klachten te verhelpen. 
 2. Niveau van de intern begeleiderDe intern begeleider gaat samen met de leerkracht en u aan de slag. 
 3. Niveau van de extern begeleider. Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat, wordt de hulp van een extern begeleider ingeroepen. Dit kan bijvoorbeeld een aan stichting verbonden orthopedagoog zijn, een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker. De externe begeleider adviseert de leerkracht over de aanpak.
 4. Niveau van Ondersteuningscommissie. Wanneer voorgaande interventies niet hebben geleid tot gewenst resultaat, wordt uw kind aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u. Daaruit komt een van de volgende adviezen:
 • Een preambulant medewerker gaat de leerkracht ondersteunen.
 • Plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 • Plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 • Plaatsing van uw kind op een speciale school.

Met vragen kunt u zich in eerste instantie wenden tot de intern begeleider of de directeur van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven, dan kunt u contact opnemen met de directie van het SWV:  M.Westdijk of M.P. den Hartog. Hun contactgegevens kunt u vinden onder het kopje Contact op de website van het SWV. 

De klachtenprocedure bij een verschil van mening over passend onderwijs staat beschreven onder het kopje Ouders op de website van het SWV: www.swv2804.nl

4.3. Dyslexie

Vanaf groep 2 vindt vanuit het programma BOUW! een screening plaats waarbij er naar de taal- en leesvaardigheden van de leerling gekeken wordt. Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over de taalontwikkeling van hun kind en geven aan of er dyslexie in de familie voortkomt.
Als het vermoeden bestaat dat een leerling taal-leesproblemen kan gaan krijgen, wordt preventief het programma van BOUW! ingezet. Dit is een digitaal interventieprogramma dat aan risicolezers in groep 2 t/m 4 kan worden aangeboden. Het kind leert, een tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders of vrijwilligers kunnen daarbij als tutor fungeren. Het is erg belangrijk om meerdere keren per week te oefenen. Doordat het een online programma is, kan zowel thuis als op school worden geoefend. De intern begeleider is de coordinator van BOUW!.

Als meerdere keren blijkt dat een kind na het volgen van dit programma onvoldoende groei laat zien, wordt er, na overleg met ouders, een aanvraag voor dyslexie-onderzoek gedaan bij het loket van het samenwerkingsverband. Het loket zet de aanvraag door naar de Poortwachter, die de aanmelding voor dyslexie-onderzoek beoordeeld. Kinderen die een dyslexieverklaring krijgen, kunnen op school gebruik maken van een aantal compenserende en dispenserende maatregelen. Deze worden met ouders besproken en vastgelegd in een handelingsplan. De school en de ouder(s) bepalen in onderling overleg een door de Service Organisatie gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexie-ondersteuning.

4.4. Extra uitdaging

Binnen de groepen wordt op verschillende niveaus gewerkt, zodat kan worden aangesloten bij het individuele ontwikkelingsniveau van het kind. We onderscheiden daarbij de instructiegevoelige groep die de basisinstructie krijgt, de instructie-afhankelijke groep met kinderen die verlengde instructie nodig hebben, en de instructie-onafhankelijke groep met kinderen die een verkorte instructie krijgen. 

Een aantal van onze leerlingen heeft daarnaast behoefte aan nog meer uitdaging. Deze leerlingen nodigen wij uit om mee te doen in de Paletgroep. Zij werken daarin 1 uur per week aan het verbreden van hun ontwikkeling op een manier die niet in het verlengde ligt van het aangeboden schoolwerk. Zij leren samenwerken, problemen oplossen en ‘out of the box’-denken. Leerlingen stellen zichzelf ook een eigen(sociaal-emotioneel) doel en houden de voortgang bij in een logboek. Samen mengen deze leerlingen zich in een kleurrijk palet. 

Leerlingen voor de Paletgroep worden tijdens de groepsbesprekingen geselecteerd door de leerkracht en de intern begeleider. De deelnemers aan de Paletgroep rouleren per periode. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat zoveel mogelijk leerlingen deel kunnen nemen. De leerlingen worden verdeeld in twee groepen: een voor leerlingen uit groep 4/5 en een voor leerlingen uit groep 6/7/8. Leerlingen uit groep 3 mogen na de kerstvakantie ook mee gaan doen. De intern begeleider informeert de ouders van de kinderen die deelnemen aan de Paletgroep en begeleidt beide groepen.

 

4.5. De Kangoeroeklas

Binnen CSG De Waard is er een regionale plusklas, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In de Kangoeroeklas wordt onderwijs aan excellente leerlingen verzorgd voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen als zij kenmerken van hoogbegaafdheid of een hoge intelligentie hebben waarbij zij hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen van verschillende scholen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Kinderen kunnen vanaf groep 5 voor de kangoeroeklas in aanmerking komen. De Intern Begeleider meldt deze kinderen aan bij de plaatsingscommissie van de Kangoeroeklas. Deze commissie besluit welke kinderen in aanmerking komen voor de Kangoeroeklas. Plaatsing in de kangoeroegklas is in principe voor 1 of 2 jaar. De lessen in de kangoeroeklas worden gegeven door Sandra Boekee.

Uitgebreide informatie over de Kangoeroeklas kunt u vinden op de website van CSG De Waard.

4.6. De intern begeleider

De intern begeleider is samen met de directeur verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Zij volgt de ontwikkeling van deze kinderen en bespreekt deze met de leerkrachten. Daarnaast coordineert zij de ondersteuning die nodig is en onderhoudt zij het contact met het samenwerkingsverband.

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten door mee te kijken in de groep en hen te adviseren. Ook neemt zij individuele toetsen af en voert zij zorggesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Heeft u vragen over de leerlingenzorg in het algemeen of een vraag over de begeleiding van uw kind kunt u altijd langslopen of een afspraak maken.

Onze intern begeleider heet Sandra Frank. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Haar e-mailadres is: s.frank@csgdewaard.nl. 

4.7. De orthopedagoog

Yanick Reijnders is als orthopedagoog in dienst van CSG De Waard. Zij adviseert leerkrachten en intern begeleiders bij hulpvragen op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. Op verzoek van school kan zij nader onderzoek verrichten, bijvoorbeeld door het doen van observaties in een groep. Deze observaties zijn gericht op het handelen van de leerkracht: wat kan de leerkracht anders doen om het onderwijs effectiever te laten zijn.

4.8. Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Rivas/Careyn zet zich in voor het screenen en begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. Ook op onze school worden deze gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, in groep 2 en in groep 7. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Vragenlijsten maken onderdeel uit van deze onderzoeken. Voorafgaand aan de periodieke onderzoeken wordt ouders gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Met uw DigiD en sms-code kunt u inloggen op de website van Mijn Kind In Beeld (ouderportaal.jgz-rivascareyn.nl). Hiermee krijgt u toegang tot het digitale dossier van uw kind en kunt u diverse gegevens inzien, zoals groei, de volgende afspraak, advies op maat enz.). Ook staat hier de digitale vragenlijst voor u klaar.

bij het onderzoek in groep 2 meet de JGZ assistente de lengte en het gewicht van de kinderen en controleert zij het functioneren van de ogen en de oren. Aansluitend hebben de ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op school. De leerkracht van uw kind wordt gevraagd een observatielijst in te vullen.

In groep 7 meet de JGZ assistente de lengte en het gewicht van de kinderen. Indien nodig wordt ook de bloeddruk gemeten. Als de antwoorden van de ingevulde vragenlijst, en of de resultaten van de metingen, daar aanleiding toe geven, dan worden de kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

Als u vragen heeft over de gezondheid of welbevinden van uw kind, dan kunt u ook zelf een afspraak maken. Ouders met kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. 

Rivas/Careyn
T 088-1239925
Jeugdarts: mw. A. de Jong

4.9. Logopedie

Via het Centrum Educatieve Dienstverlening worden alle kinderen van groep 2 gescreend door een logopedist. Op basis van deze screening wordt de eventuele noodzaak van logopedische behandeling vastgesteld. Wanneer behandeling van uw kind gewenst is, wordt dit door de logopedist aan u kenbaar gemaakt. Ouders maken vervolgens zelf afspraken voor verdere behandeling buiten school met een logopedist naar keuze. 

4.10. Schoolmaatschappelijk werk

Fleur Krebbers is als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan onze school. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school. Samen kan dan worden gekeken welke hulp het beste bij u en uw kind past.

4.11. Dossiervorming

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zorgvuldig en leggen deze vast in een dossier. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen. De dossiers zijn toegankelijk voor de directie, IB-er, de leerkrachten van het kind. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.

Het dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. Een verzoek daartoe kan bij de leerkracht worden neergelegd. Wanneer ouders  bezwaar aantekenen tegen gedeeltes uit het dossier, zal dit opgetekend worden en aan het dossier worden toegevoegd. Als ouders ten behoeve van externe instanties relevante gegevens uit het dossier nodig hebben, kunnen zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de school indienen. In dat geval hebben wij toestemming van de ouders nodig om in contact te treden met de externe instantie, zodat informatieuitwisseling kan plaatsvinden. Dossiers van leerlingen worden bewaard tot 5 jaar na schoolverlaten.

4.12. Leerlingvolgsysteem

Voor het registreren van de gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling en het verwerken van hun resultaten gebruiken wij het programma ParnasSys. Dit programma biedt de mogelijkheid om u als ouder/verzorger inzage te geven in de gegevens en de resultaten van uw kind(eren). Hiervoor is de applicatie Ouderportaal ontwikkeld. U vindt het ouderportaal via: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 

Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten, maar als instrument om inzicht te vergroten en samenwerking te versterken. Door u te laten (mee)kijken in en reageren op het systeem van ParnasSys, blijven de gegevens up-to-date en kunnen we met elkaar de kinderen het beste begeleiden.

U kunt inloggen in het Ouderportaal met de gebruikersnaam die u via de mail hebt ontvangen en het wachtwoord dat u zelf hebt aangemaakt. 

De volgende onderdelen van het Ouderportaal staan voor u open:

 • administratieve gegevens 
 • absentie
 • medische gegevens
 • toetsen
 • notities oudergesprekken

U kunt binnen het ouderportaal alleen uw eigen gegevens bekijken en de informatie over uw kind inzien. 

Het is van belang dat alle administratieve gegevens correct zijn. Dit geldt ook voor de medische gegevens. Als medische gegevens, zoals allergie-informatie, niet correct in het systeem staan, of uw kind is over een allergie heen gegroeid, dan moet u dat zelf wijzigen.

Wij rekenen erop dat u de gegevens up-to-date houdt. U kunt correcties doorgeven als er een potloodje in de rechterbovenhoek staat. Dit komt dan als een email bij ons binnen, waarna wij de wijziging zullen accorderen. 

Zowel nieuwsbrieven als persoonlijke mails worden vanuit school verstuurd via ParnasSys. Ook om deze reden is het belangrijk dat uw goede e-mailadres bij ons bekend is. Indien twee e-mailadressen van u bekend zijn, kunnen beide ouders/verzorgers middels een eigen inlog toegang tot het ouderportaal krijgen. 

Noodnummers zijn alleen telefoonnummers van derden, zoals van opa, oma, een oppas of een andere goede bekende van het kind. In geval van nood bellen wij altijd eerst de nummers van de ouder(s)/verzorger(s), die al bij de oudergegevens staan vermeld. Een noodnummer gebruiken we alleen als we geen contact kunnen krijgen met de ouder(s)/verzorger(s). Wilt u hier dus niet uw eigen telefoonnummers invoeren?

In het Ouderportaal staan ook de kopjes Nieuws en Activiteiten. Deze gebruiken wij niet, maar kunnen we helaas niet uitzetten. Ze zijn wel te bekijken op onze website.

5. De organisatie van de school

In dit hoofdstuk staat van verschillende onderwerpen beschreven hoe wij daar op school mee omgaan. 

5.1. De schooltijden

Ons lesrooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur
woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur

In dit Corona-tijdperk mogen ouders alleen op afspraak de school in. Het brengen en halen van kinderen gaat daarom anders dan voorgaande jaren. 

Groep 1-2 en 2-3: 

Halen en brengen gebeurt door 1 volwassene per gezin. Zij kunnen via het hek bij het kleuterplein het plein op komen en via het hek achter de zandbak het plein weer verlaten, zodat er een doorgaande looproute ontstaat. De kinderen lopen naar meester Kees of juf Linda, die buiten staat.* Bij het uitgaan van de school wachten de ouders langs de grasstrook op het plein op hun kind. Houd daarbij zelf de afstand tot andere volwassenen in de gaten. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op het kleuterplein zijn, faseren we het naar school brengen. Groep 1-2 gaat om 8:25 uur naar binnen, groep 2-3 om 8:35 uur. 

Bij het uitgaan van de school komt meester Kees met de kinderen van groep 1-2 én met de groep-2 kinderen van juf Linda (groep 2-3) om 14:25 uur naar buiten. Hij laat hen een voor een naar de ouder toegaan. Van u wordt gevraagd daarna direct het schoolplein te verlaten via het hekje achter de zandbak. Houd daarbij zelf de afstand tussen andere volwassenen in de gaten. De kinderen uit groep 3 van juf Linda (groep 2-3) komen om 14:30 uur naar buiten via de hoofdingang bij het grote plein.

*Met de ouders van nieuwe kleuters worden door de leerkracht individuele afspraken gemaakt over het brengen op de eerste schooldag.

Groep 3-4 t/m 8:

Kinderen komen zo mogelijk zelfstandig naar school. Wanneer halen en brengen nodig is, gebeurt dit door 1 volwassene per gezin. Deze komen niet het plein op; behalve als daar een dringende noodzaak toe is. Om 8:20 uur gaat de deur van de hoofdingang open en vanaf deze tijd mogen de kinderen zelf naar binnen. Dit geldt niet voor de kinderen van groep 3-4. Juf Debbie of juf Karin staat buiten om hen op te halen.  
Ook bij het uitgaan van de school loopt de leerkracht van groep 3-4 met de groep naar het schoolplein. De andere kinderen komen zelfstandig naar buiten. De kinderen gaan dan naar degene die hen ophaalt of gaan zelf naar huis. Leerlingen mogen na schooltijd niet op het plein blijven om te spelen.

 

5.2. Pauze en overblijven

De kinderen uit groep 3 tot en met 8 spelen de ochtend buiten op het grote plein. Voor of na het buitenspelen eten en drinken zij iets in de klas. Groep 1-2 speelt op het plein bij de kleuteringang. 

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Zij hebben een pauze van totaal 40 minuten. Zij eten in de eigen klas bij de leerkracht. Daarvoor of daarna gaan zij buiten spelen. Daarbij wordt toezicht gehouden door medewerkers van de school al of niet in combinatie met vrijwilligers die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben niet allemaal op dezelfde tijd pauze. We verdelen hen in twee groepen, zodat er voor alle kinderen voldoende speelruimte is op het plein. 

Voor kinderen in de groei is gezond eten belangrijk. Een gezond tussendoortje en een gezonde lunch geven uw kind weer voldoende energie om kunnen spelen en leren. In de ochtend geven veel ouders fruit, groente of een koek mee als tussendoortje. Wij geven er de voorkeur aan dat leerlingen géén snoep meenemen naar school. Wanneer u hier anders over denkt, dan vragen wij u dit te beperken tot één niet uitdeelbaar snoepje.

5.3. Buitenschoolse opvang

Onze school werkt samen met de BSO van Siemenotje. De leidsters van Siemenotje brengen en halen de kinderen van en naar onze school. Siemenotje maakt gebruik van locaties op loopafstand van de school. Ook in de schoolvakanties kunt u gebruik maken van de BSO. Meer informatie kunt u vinden op www.siemenotje.nl.

5.4. Teamleden en aanwezigheid

Onze leerkrachten

Groep Leerkracht Werkdagen E-mailadres
Groep 1-2 Kees Weeda ma t/m vr k.weeda@csgdewaard.nl
  Sandra Frank vervangt aantal woensdagen s.frank@csgdewaard.nl
Groep 2-3 Linda den Hartog ma t/m vr l.denhartog@csgdewaard.nl
Groep 3-4 Debbie Timmermans ma t/m vr d.timmermans@csgdewaard.nl
  Karin van Soest vr om de week k.vansoest@csgdewaard.nl
Groep 5 Ilse Vermaat ma en di i.vermaat@csgdewaard.nl
  Annette Venema wo, do en vr a.venema@csgdewaard.nl
Groep 6-7 Naomi Bout ma t/m vr n.bout@csgdewaard.nl
Groep 8 Linda van den Heuvel ma, di en wo l.vandenheuvel@csgdewaard.nl
  Kirsten Zeef do en vr k.zeef@csgdewaard.nl

 

Overige teamleden

Functie Naam Werkdagen E-mailadres
schoolassistent Plonia Meijboom ma t/m vr p.meijboom@csgdewaard.nl
onderwijsassistent Fleur van Veen ma, di, do, vr f.vanveen@csgdewaard.nl
onderwijsassistent Femke van Dommele   f.vandommele@csgdewaard.nl
intern begeleider Sandra Frank di, wo, do s.frank@csgdewaard.nl
directeur Erna van Dijk ma, di of do, vr e.vandijk@csgdewaard.nl

5.5. Bij ziekte

Bij ziekte van leerlingen

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, verzoeken wij u ons hiervan vóór 08:30 uur op de hoogte te stellen d.m.v. een telefoontje naar school (0186 - 601983).

Wanneer uw kind ziek wordt op school, bellen wij u om dit te laten weten en met u te bespreken hoe te handelen.

Bij kleine ongelukjes handelen wij zelf. Bij ernstiger situaties nemen wij contact op met een van de ouders. Bij geen gehoor bellen wij degene die u op het inschrijfformulier bij noodnummer heeft opgegeven.

Wanneer u ons verzoekt uw kind medicijnen te geven of medische handelingen te verrichten, dan volgen wij het Protocol medicijnversterkking en medische handelingen van CSG De Waard. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Bij ziekte van leerkrachten

Als een leerkracht ziek is, dan wordt direct geprobeerd voor vervanging te zorgen. Het volgende stappenplan wordt daarbij doorlopen:

 1. Vervanging door de duo-leerkracht.
 2. Vervanging door een andere leerkracht met een deeltijdbaan.
 3. Vervanging door een leerkracht uit de vervangingspool van CSG De Waard.
 4. Vervanging door een leerkracht van uitzendbureau Flex.
 5. De kinderen worden verdeeld over andere groepen en krijgen een taak om zelfstandig aan te werken.
 6. De kinderen worden naar huis gestuurd. 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat tot stap 6 moet worden overgegaan, dan zullen wij u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als een leerkracht zich 's-morgens ziek meldt, kan het echter zijn dat u dit pas vlak voor schooltijd hoort, omdat eerst alle bovenstaande stappen worden doorlopen. Wanneer u geen mogelijkheden heeft uw kind thuis te houden of elders onder te brengen, dan vangen wij uw kind op en wordt hij/zij bij een andere groep ingedeeld.

5.6. Leerplicht

De leerplichtwet stelt dat ieder kind leerplichtig is vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag. Kinderen zijn leerplichtig totdat zij een diploma (of startkwalificatie) hebben, of 18 jaar worden. Voor kinderen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor kinderen tussen de 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan.
De school moet zich aan de regels van de leerplichtwet houden. Periodiek vindt daarop controle plaats. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten in Dordrecht ziet toe op het uitvoeren van de leerplicht in de regio Zuid-Holland Zuid.

5.7. Verzuim en verlof

Verzuim van lessen

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, verzoeken wij u ons hiervan vóór 08:30 uur op de hoogte te stellen d.m.v. een telefoontje naar school (0186 - 601983).

Uw kind is geoorloofd afwezig als het door een van de ouders/verzorgers ziek is gemeld of als een verlofverzoek is toegekend door de directeur. 

Bij ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren lestijd in een periode van 4 aaneengesloten lesweken is de school verplicht hiervan melding te maken. Ook te laat komen wordt gezien als verzuim en moet door de school worden gemeld als dit vaker dan 9 keer voorkomt.

Extra verlof aanvragen 

Wanneer u extra verlof aan wilt vragen, kunt u dit doen door het formulier Aanvraag verlof in te vullen en bij de directeur in te leveren. Dit formulier is te downloaden van onze website. Wij verzoeken u alle verlof op tijd aan te vragen, dat wil zeggen ten minste 2 maanden van tevoren. Een bezoek aan een (tand)arts wordt gezien als geoorloofd verzuim. U hoeft hiervoor geen verlofformulier in te vullen.

Het verlofformulier is bedoeld voor alle kinderen die leerplichtig zijn. Voor kinderen van 4 jaar geldt dat zij geen toestemming nodig hebben van de school om thuis te blijven. Wel moet dit worden gemeld bij de leerkracht. Wanneer een schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor een kind, dan mag het kind 5 uur per week thuisblijven totdat het 6 jaar wordt. Dit moet worden gemeld bij de directeur.

U mag een leerplichtig kind niet meenemen op vakantie of een lang weekend weg buiten de schoolvakanties om. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek kan worden aangevraagd bij:

 • Ziekte.
 • Extra vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.
 • Gewichtige omstandigheden: omstandigheden buiten de wil en invloedssfeer van de ouders of leerling. Denk dan aan verhuizing, begrafenis, jubileum, enz.

Voor gewichtige omstandigheden kan de directeur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Ook aan het verlof geven voor gewichtige omstandigheden, moet de school zich houden aan de richtlijnen van de leerplichtwet. Daarin staat beschreven welke omstandigheden als gewichtig worden aangemerkt en hoeveel verlof mag worden toegekend.

Wanneer u uw kind zonder toestemming van school houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Op www.dienstgezondheidjeugd.nl vindt u alle informatie rondom het wel of niet mogen toekennen van extra verlof, waaronder een overzicht van gewichtige omstandigheden waarvoor wel en waarvoor geen extra verlof wordt toegekend. U kunt ook telefonisch contact opnemen: tel.: 078 - 7708500.

5.8. Op tijd komen

De lessen beginnen om 08:30 uur. Te laat komen is volgens de leerplichtwet ook een vorm van verzuim en wordt door ons vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkracht noteert het verzuim als geoorloofd of ongeoorloofd. 

Wanneer een leerling 6 keer in een schooljaar te laat in de les komt neemt de directeur contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Bij 9 keer te laat is de school verplicht daarvan een melding te doen bij Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. De leerplichtambtenaar gaat dan een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) aan. Als het te laat komen daarna aan blijft houden wordt een proces-verbaal opgemaakt tegen de ouder(s)/verzorger(s).

Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn, zodat de leerkracht om 08:30 uur kan beginnen en de les niet wordt verstoord.

5.9. Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties en vrije dagen worden vastgesteld voor alle scholen van CSG De Waard.

De studiedagen voor het team en de extra vrije (mid)dagen die door de school zelf worden vastgesteld, worden bekend gemaakt in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. Deze worden ook opgenomen in het activiteitenoverzicht dat aan het begin van het schooljaar aan u wordt verstuurd en zijn terug te vinden op onze website. 

Onderwijstijd

De leerlingen krijgen in acht schooljaren minimaal 7520 klokuren les aangeboden. Deze uren zijn evenredig verdeeld over de acht schooljaren. Dit betekent dat alle groepen per jaar ten minste 940 klokuren les krijgen. Daarbij wordt altijd een marge van tenminste één schooldag in acht genomen om een dag onvoorzien vrij te kunnen geven. De geplande onderwijstijd wordt jaarlijks voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

5.10. Aanmeldingsprocedure

Een kind mag vanaf de 4de verjaardag naar school en meedoen met het onderwijs. Het is voor ons prettig wanneer u uw kind rond zijn/haar 3de verjaardag bij ons aanmeldt. Er is geen wachtlijst.

Ouders die al een kind bij ons op school hebben, kunnen op school een informatiemapje opvragen met daarin:

 • een inschrijfformulier;
 • een vragenlijst over uw kind;
 • een toestemmingsformulier.

Ouders die onze school nog niet kennen, kunnen een afspraak maken met de directeur voor een orienterend gesprek en een rondleiding. U krijgt tijdens het gesprek het informatiemapje mee.

Wanneer u besluit uw kind bij ons te willen aanmelden, dan levert u de formulieren ingevuld bij ons in. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van inschrijving. 

Ongeveer zes weken voor de 4de verjaardag van uw kind, neemt de leerkracht van groep 1/2 telefonisch contact met u op en worden vijf wenmomenten afgesproken. Gedurende deze wenperiode wordt u door de intern begeleider uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw kind te krijgen, zodat wij in ons onderwijs kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

Plaatsing 

Wij kunnen uw kind alleen toelaten als:

 1. U de identiteit van de school respecteert.
 2. Er plaats is.
 3. Uw kind zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Het kan voorkomen dat wij bij de aanmelding voorzien dat wij niet kunnen voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft. Wij hebben dan de wettelijke verplichting samen met u te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, dan kunnen wij uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. Deze Ondersteuningscommissie zal u dan verder helpen. 

Twijfel bij aanmelding

Wanneer wij bij de aanmelding van uw kind op onze school denken dat ons onderwijsaanbod wellicht onvoldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind, volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

5.11. Wennen op school

De groepsleerkracht neemt zes weken voor de startdatum op school contact met u op om wenmomenten af te spreken. Gedurende vijf dagdelen kan uw kind leren wennen aan het schoolritme, de andere kinderen en de leerkrachten. Kinderen die binnen vier weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, krijgen een uitnodiging voor één wendag in de laatste schoolmaand.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind, in overleg met de leerkracht, 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de directeur.

Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

5.12. Tussentijdse instroom

Wanneer uw kind overstapt vanuit een andere basisschool is er voorafgaand aan plaatsing een gesprek met de intern begeleider om de zorgbehoefte van uw kind in kaart te brengen. Wij nemen ook altijd contact op met de school van herkomst in verband met de overdracht van informatie. De school wordt gevraagd een onderwijskundig rapport aan te leveren. Als de gegevens van dit onderwijskundig rapport niet volledig genoeg zijn om een goede inschatting te kunnen maken van het startniveau van uw kind, dan zullen wij d.m.v. toetsen de ontbrekende informatie proberen te verkrijgen. Wij gaan pas tot definitieve inschrijving over als wij inschatten dat uw kind op de juiste plek is op onze school.

5.13. Schorsing en verwijdering

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, directie en/of bestuur. Ook kan een leerling van school verwijderd worden. De voorzitter van het College van Bestuur (algemeen directeur) is hiertoe gemandateerd door de Raad van Toezicht (het bestuur). De procedure ‘Schorsing en verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

5.14. Veiligheid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin leerlingen en medewerkers zich veilig voelen.
en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school
vormt een belangrijke voorwaarde voor een optimaal leerklimaat voor onze leerlingen en
werkklimaat voor de medewerkers van de school.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich prettig en veilig voelen, zowel in de klas, in de school en op het plein. We leren de kinderen dat iedereen gelijk is en dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Wij vragen hen respect te tonen voor elkaar en hanteren de volgende gedragsafspraken:

 • Wij zijn aardig tegen elkaar.
 • Wij zijn altijd eerlijk.
 • Wij helpen elkaar.
 • Wij praten met elkaar.

Pesten komt helaas op elke school voor. Hoe onze school dit probeert te voorkomen en hoe wij ermee omgaan als het toch gebeurt, staat beschreven in paragraaf 5.15 Aanpak pesten.

Monitoren van veiligheid

Elk jaar nemen wij onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst af waarin wij nagaan hoe veilig zij zich voelen op school. Deze leerlingen gaven de school in maart 2020 voor veiligheid gemiddeld het rapportcijfer: 8,3. Voor welbevinden( Ik heb het naar mijn zin op school) gaven zij de school het rapportcijfer 8,2.

Ontruimingsplan

Er is een ontruimingsplan aanwezig voor het gebouw. In de school hangen vluchtplannen waarop de vluchtroutes zijn aangegeven. 

Twee keer per schooljaar wordt er in het schoolgebouw een ontruiming geoefend. Een keer wordt er van tevoren aangekondigd dat het alarm zal afgaan, de tweede keer vindt de oefening onverwacht plaats. Het gebouw wordt dan zo snel mogelijk, op een veilige wijze ontruimd.

Tijdens de oefening verzamelen de kinderen zich, met hun leerkracht, op het schoolplein. In een echte noodsituatie lopen de kinderen naar de parkeerplaats bij De Tienvoet en is daar de verzamelplaats voor de leerlingen van Het Anker en De Regenboog. Van die plek kunnen ouders - of derden wanneer daarover met de leerkracht is gecommuniceerd - de kinderen dan ophalen.

Speeltoestellen

De speeltoestellen op het plein zijn eigendom van gemeente Binnenmaas. Zij zijn verantwoordelijk  voor de veiligheid van de toestellen. Leerlingen die onder schooltijd zijn gevallen op het schoolplein, kunnen worden verzorgd door een van de teamleden met een BHV-diploma.

Zonbescherming

Op dagen dat de zonkracht hoger is dan niveau 3 verwachten wij van ouders dat zij hun kinderen insmeren voordat ze naar school komen. Ook vragen wij u om uw kind bedekkende kleding en een pet of hoed te laten dragen. Wanneer u wilt dat uw kind zich tijdens de schooldag nogmaals insmeert, dan kunt u hierover afspraken maken met de groepsleerkracht. 

5.15. Aanpak pesten

Een anti-pestprotocol

Wij willen al onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten past niet bij een veilige leeromgeving. Pesten is ongewenst gedrag en wordt daarom niet geaccepteerd. Helaas komt pesten toch voor. Daarom is het nodig helder en duidelijk te beschrijven wat wij op school doen om pesten te voorkomen en om pesten te stoppen. Daarom hebben wij een anti-pestprotocol dat het beleid van de school weergeeft met betrekking tot pesten. Het beschrijft wat er onder pesten verstaan wordt, wat wij doen om pesten te voorkomen en wat de aanpak is als pestgedrag plaatsvindt. Het protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren in situaties waarin een kind wordt gepest of pest en om duidelijkheid te geven over ieders rol. Door het protocol te volgen ontstaat er samenwerking tussen pester, gepeste kind, overige klasgenoten, ouders en school. Dit wordt ook wel de Vijfsporenaanpak genoemd. 

Hoe gaan we met elkaar om?

In groep 1 t/m 8 worden wekelijks lessen gegeven vanuit de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het programma is gericht op preventie van storend gedrag en pesten en werkt vanuit de kracht van een sociaal veilige groep. In zo'n groep spreken de kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. 

In het omgaan met elkaar hebben wij op school de volgende afspraken:

 • Wij zijn aardig tegen elkaar.
 • Wij zijn altijd eerlijk.
 • Wij helpen elkaar.
 • Wij praten met elkaar.

Daarnaast stellen de kinderen aan het begin van ieder schooljaar ook met elkaar regels op die zij belangrijk vinden binnen hun groep. Deze worden uitgebreid besproken en op een zichtbare plek in het lokaal opgehangen.

Voorbeeldgedrag van medewerkers van de school en van de ouders is ook van groot belang bij het aanleren van gewenst gedrag in het omgaan met elkaar. 

Monitoren van veiligheid

Jaarlijks wordt in groep 5 t/m 8 een vragenlijst  uitgezet waarin de leerlingen kunnen aangeven hoe veilig zij zich voelen. De uitkomsten van deze vragenlijst worden in het team besproken en waar nodig wordt actie ondernomen. Het aanspreekpunt voor pesten op school is in eerste instantie de eigen leerkracht. Leerlingen kunnen echter ook terecht bij een andere leerkracht, de intern begeleider (Sandra Frank) of de vertrouwenspersoon (Annette Venema).

6. Samenwerking ouders en school

School en ouders hebben een visie op samenwerking geformuleerd. Deze visie luidt als volgt:

Op basis van vertrouwen en wederzijds respect tonen wij - school en ouders - onze betrokkenheid door open en transparant samen te werken, zodat elk kind zich veilig en binnen de eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.

Kernwaarden

Onze gezamenlijke kernwaarden zijn:

 • Wederzijds respect
 • Vertrouwen
 • Transparantie

Dat wij dit belangrijk vinden laten wij op de volgende manier zien in ons gedrag. Wij zijn hierop aanspreekbaar.

 1. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen, ieder vanuit onze eigen rol. Wij respecteren elkaars grenzen en zoeken bij meningsverschillen een oplossing die in het belang is van een goede ontwikkeling van het kind.
 2. Wij communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Als er iets is, dan bespreken we dat eerst met de betrokken persoon. Wij geven elkaar op een respectvolle manier feedback èn wij geven elkaar complimenten.
 3. Als wij iets niet begrijpen, dan stellen wij daar een vraag over aan de direct betrokkene. Wij passen ANNA toe: Alles Navragen, Niets Aannemen.
 4. Besluiten worden genomen in het belang van het kind. Daarbij laten leerkrachten aan ouders merken dat zij hun kind echt zien en begrijpen. Ouders laten aan de leerkracht merken dat zij vertrouwen hebben in hun professionaliteit.
 5. Ouders en school informeren elkaar. We zijn daarbij eerlijk en duidelijk en transparant.

 

6.1. Informatie en contact

In deze schoolgids staat veel informatie over de school. Aanvullende en geactualiseerde gegevens worden verstrekt via de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt aan het einde van elke maand en ontvangt u via de mail.  De activiteitenkalender ontvangt u aan het begin van het schooljaar en wordt ook op onze website gepubliceerd.

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatie-avond  georganiseerd over de werkwijze in de groep van uw kind(eren). Aan het einde van elke week sturen de leerkrachten een informatiemail naar de ouders om te laten weten wat er in de afgelopen week is gebeurd en wat er op het programma staat in de volgende week.

Als u de school bezoekt, of naar de school belt, wordt u te woord gestaan door onze schoolassistent Plonia Meijboom. Zij werkt bij OBS Het Anker en CBS De Regenboog en is elke dag van 08.00 uur tot 14.30 uur aanwezig, behalve op woensdag en vrijdag, dan werkt zij tot 12.00 uur.

Ouders mogen altijd aan het begin van de dag mee naar binnen lopen om de leerkracht iets te vertellen dat belangrijk is om voor het begin van de schooldag te weten. Voor andere mededelingen en vragen hebben leerkrachten tijd aan het einde van een schooldag. U kunt ook een afspraak maken; de leerkracht heeft dan meer tijd om op uw vragen in te gaan. Vooral bij onduidelijkheden geven wij de voorkeur aan een persoonlijk gesprek boven de mail. 

Wilt u een leerkracht mailen? Het mailadres van teamleden wordt gevormd door: voorletter.achternaam@csgdewaard.nl.  

Mailadressen teamleden

Erna van Dijk e.vandijk@csgdewaard.nl
Sandra Frank s.frank@csgdewaard.nl
Plonia Meijboom p.meijboom@csgdewaard.nl
Kees Weeda k.weeda@csgdewaard.nl
Linda den Hartog l.denhartog@csgdewaard.nl
Ilse Vermaat i.vermaat@csgdewaard.nl
Annette Venema a.venema@csgdewaard.nl
Linda van den Heuvel l.vandenheuvel@csgdewaard.nl
Debbie Timmermans d.timmermans@csgdewaard.nl
Naomi Bout n.bout@csgdewaard.nl
Kirsten Zeef k.zeef@csgdewaard.nl
Femke van Dommele f.vandommele@csgdewaard.nl
Fleur van Veen f.vanveen@csgdewaard.nl

6.2. Website en app

Op onze website vindt u alle informatie over de school, de actuele agenda en nieuwsberichten. De website heeft een openbaar deel en een besloten deel dat alleen toegankelijk is voor ouders van leerlingen van de school. U kunt inloggen in het besloten deel van de website met het e-mailadres dat bij ons bekend is. U kunt zelf een wachtwoord instellen door op Wachtwoord vergeten te klikken.

Ons website-adres is: https://deregenbooghn.csgdewaard.nl/ 

Als u voor de eerste keer inlogt op onze website, doet u dit dan op een PC of laptop. 

 • Ga naar de website deregenbooghn.csgdewaard.nl en klik op inloggen ouders.
 • Klik op: Wachtwoord vergeten
 • Vul nu het e-mailadres in dat bij ons bekend is.
 • U ontvangt een mailtje op dit adres. Krijgt u geen mail binnen, controleer dan uw spambox.
 • Open het mailtje, bedenk een wachtwoord en vul dit twee keer in.
 • Ga nu naar de website deregenbooghn.csgdewaard.nl en log in.

Aan deze website is ook een app gekoppeld die u kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore - u zoekt op CSG De Waard. Via deze app kunt u ook op uw mobiele telefoon of tablet automatisch de laatste nieuwsberichten ontvangen, de agenda van school inzien en onze website bezoeken.  De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan de school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem Parnassys. Elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. Op deze manier hebben alleen ouders/verzorgers van onze leerlingen toegang tot de specifieke school en groepspagina's met foto's van leerlingen. Bij aanmelding van uw kind op school ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto's te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website/app. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven.

6.3. Ouder(-kind)gesprekken

Wij werken vanuit de cyclus startgesprek, voortgangsgesprek en eindgesprek. Deze gesprekken zijn bedoeld om de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen te bespreken. Vanaf groep 4 worden kinderen bij deze gesprekken uitgenodigd, omdat wij het belangrijk vinden kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces. De gesprekken gaan immers over hen! Voor jongere kinderen blijkt het nog lastig om mee te praten.

Aan het begin van het schooljaar vindt een startgesprek plaats. Dit is een informeel gesprek waarin we een goede start willen maken met elkaar en informatie uitwisselen over de school- en thuissituatie. We spreken onze verwachtingen over het schooljaar naar elkaar uit en maken daar afspraken over. 

Het voortgangsgesprek vindt plaats in februari na de CITO-Midden toetsen. In dit gesprek wordt besproken hoe we vinden dat het tot nu toe gaat en bekijken we de tussentijdse resultaten.

Het eindgesprek vindt plaats in de laatste weken van het schooljaar. We evalueren het schooljaar, kijken wat er is afgerond en wat moet worden meegenomen naar het volgende schooljaar. 

In groep 8 is er een adviesgesprek in plaats van een voortgangsgesprek. Er is geen eindgesprek.

Tussen de formele gesprekken door, kunt u uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een tussentijds gesprek over uw kind.  

6.4. Inloop voor ouders

Vier keer per schooljaar is er voor ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 8 een gelegenheid waarop de kinderen aan hun ouders, opa's en oma's hun boeken, schriften en werkjes kunnen laten zien. De data van deze inloopmomenten staan in de activiteitenkalender en worden vermeld in de nieuwsbrief. De inloop wordt afwisselend op een maandag, woensdag of vrijdag gepland. Om 08:20 uur kunt u binnenlopen; om 08:40 uur beginnen de lessen weer.

Bij de kleuters kunnen ouders één keer in de maand op vrijdagochtend inlopen van 08:20 uur tot 08:40 uur. De data waarop dit kan worden door de groepsleerkracht aan de ouders bekend gemaakt.

In de activiteitenkalender van schooljaar 2020/2021 ontbreekt op dit moment de planning van de inloopmomenten voor ouders. Deze zullen worden ingepland zodra de regelgeving rond COVID-19 dit toelaat.

6.5. Klassenouder

Een klassenouder is een ouder die de schakel is tussen de leerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas bij zaken van organisatorische aard, zoals het regelen van vervoer bij uitstapjes.

Taken van een klassenouder:

 • Benadert de ouders met de vraag of zij deel willen nemen aan de appgroep en voegt hun nummer toe*.
 • Vraagt en betrekt andere ouders bij activiteiten als de leerkracht hierom vraagt (bijv. hulp bij rijden en begeleiden, materiaal verzamelen). Hij/zij communiceert daarbij op een dusdanige manier, dat elke ouder uit de klas steeds opnieuw de gelegenheid krijgt zich aan te melden voor een activiteit.
 • Is beheerder van de groepsapp.

De klassenouders worden één keer per schooljaar uitgenodigd om op school mee te denken over het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en school.

* Ouders die het vervelend vinden om deel te nemen aan een groepsapp kunnen er uiteraard voor kiezen om dat niet te doen. Het is in dat geval wel handig af te spreken op welke manier u geïnformeerd blijft.

6.6. Ouderraad

De ouderraad (OR) vervult een belangrijke rol binnen onze school. Zij neemt de leerkrachten veel werk uit handen door het (mede)-organiseren van een groot aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten. Onder deze activiteiten vallen o.a. de schoolreis, de afscheidsavond van groep 8, Sinterklaas, Kerst, Pasen, voorleesontbijt en de schoolfotograaf.

De activiteiten worden verdeeld onder de leden van de OR. Voor elke activiteit is er een aanspreekpunt/organisaror. Afhankelijk van de activiteit worden er ook commissieleden aangesteld. Hier kunnen de OR-leden zich in het begin van het nieuwe jaar voor opgeven. Alle activiteiten hebben een duidelijke omschrijving, zodat een lid precies weet waar hij/zij aan toe is.

De OR organiseert de schoolreis voor de groepen. De OR-leden gaan dan ook mee als begeleiding. Daar waar nodig wordt de begeleiding aangevuld met de ouders van de MR en de ouders die wekelijks helpen op school. Mochten er dan nog ouders nodig zijn, dan worden deze gevraagd via de leerkrachten.

De OR bestaat uit een fijne groep betrokken ouders die, indien nodig, met iedere activiteit helpen. De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Indien gewenst kan ook een lid van de medezeggenschapsraad (MR) of de directeur worden uitgenodigd voor de vergaderingen. De leden hebben een zittingsperiode van maximaal vier jaar. Indien er geen nieuwe aanmeldingen komen kan er een beroep gedaan worden op het aftredende lid om langer te blijven. Dit termijn gaat in aan het begin van het schooljaar. Deelname aan de OR is geheel vrijwillig. Enthousiaste ouders die willen meedenken en meedoen zijn altijd welkom! Als u interesse heeft, neem dan gerust contact op met één van de OR leden.

De OR heeft ook een lijst met hulpouders. Als u alleen kunt helpen bij de activiteiten op school maar niet in de OR wilt plaatsnemen, dan kunnen zij u op de lijst zetten. Er wordt dan beroep op u gedaan op het moment dat zij handen tekort komen bij een activiteit. In de nieuwsbrief schrijft de OR geregeld een stukje over bepaalde activiteiten. Op deze manier willen zij de ouders betrekken bij de activiteiten en inzet van de OR.

Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de ouderraad (OR) kunt u de OR bereiken op het emailadres: or.deregenbooghn@csgdewaard.nl

De bezetting van de ouderraad is als volgt:

Elisabeth Voorzitter
Paula  Vice-voorzitter
Gwendolyn  Penningmeester
Helen  Vice-penningmeester
Jessica  Secretaris
Nathalie Algemeen lid
Quitta  Algemeen lid
Nicoline  Algemeen lid

6.7. Ouderbijdragen

Schoolfonds

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gevraagd. Hiermee worden activiteiten betaald, zoals de schoolreis, het sinterklaasfeest, het voorleesontbijt en de vieringen van Kerst en Pasen. De school ontvangt voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid, maar wil ze wel graag aanbieden. De ouderbijdrage bedraagt € 38,50 per kind per schooljaar. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de ouderraad een brief waarin u wordt verzocht de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 

Er kan uitsluitend per bank betaald worden via het rekeningnummer:

NL30 RABO 0111 526 914 t.n.v. St. Ouderbijdragen De Waard

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat wil zeggen dat wij geen kinderen zullen weigeren of zullen uitsluiten van schoolactiviteiten wanneer de ouders de bijdrage niet betalen. Het wordt voor ons alleen wel moeilijker om leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen blijven organiseren.

Een vrijwillige bijdrage betekent o.i. niet dat het betalen van de bijdrage vrijblijvend is. Omdat elk kind op school hiervan profiteert, vinden wij het vanzelfsprekend dat de ouderbijdrage door iedereen wordt betaald. Indien nodig zullen wij ouders op deze verantwoordelijkheid aanspreken. Wanneer betaling in één keer voor u een probleem is, kunt u contact opnemen met de directeur van de school om een afspraak te maken over betalen in termijnen. 

Schoolkamp

Voor het schoolkamp van groep 8 in oktober wordt een extra betaling gevraagd. De hoogte van dit bedrag ligt rond de €95,-. Ook deze ouderbijdrage mogen wij niet verplicht stellen. Het niet betalen van deze bijdrage kan echter wel gevolgen hebben voor het meegaan met het schoolkamp. Wanneer het kunnen betalen van de kosten van het schoolkamp een probleem opleveren, kunt u contact opnemen met de directeur voor overleg.

Schoolfoto

Elk schooljaar worden schoolfoto's gemaakt van uw kind en de groep van uw kind. U krijgt een code waarmee u de foto's zelf online kunt bestellen. Het is niet verplicht om de foto's af te nemen.

Acties voor een goed doel

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid wordt twee keer per schooljaar een actie voor een goed doel georganiseerd. Wij stellen het op prijs als u ons helpt een mooi bedrag bij elkaar te brengen dat ten goede komt aan mensen die dit hard nodig hebben. Uiteraard bent u niet verplciht hieraan mee te doen.

7. Praktische zaken

In dit hoofdstuk kunt u, op alfabetische volgorde,  lezen hoe wij diverse zaken in de school regelen. 

7.1. Gevonden voorwerpen

Regelmatig blijven er spullen van leerlingen op school liggen. Spullen die niet zijn voorzien van een naam, leggen wij in de bak met gevonden voorwerpen. Deze staat in de hal bij de hoofdingang onder het infobord. Wij raden u aan om alle spullen van uw kind(eren) te voorzien van een naam.

7.2. Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan de hoofdluis gemakkelijk van de een naar de ander gaan. De school is ongewild zo’n plaats. 

Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Het effect van een luizencape of luizenzak op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom wij het gebruik maken van luizenzakken niet verplicht stellen. 

In groep 1 en 2 wordt aan nieuwe leerlingen een luizenzak uitgereikt om spullen in op te kunnen bergen. De luizenzakken worden gebruikt in groep 1-2 en in groep 2-3. Wanneer de luizenzak kapot is, dan kunt u deze voor € 2,50 kopen bij Plonia Meijboom. De luizenzakken worden in de zomervakantie meegegeven voor een wasbeurt. 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden verzoeken wij u uw eigen kind(eren) regelmatig te controleren op aanwezigheid van hoofdluis.Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft kunnen plaatsvinden naar anderen.

Bij constatering van hoofdluis verzoeken wij u dit direct aan de leerkracht door te geven. Alle ouders worden vervolgens door ons geinformeerd over de aanwezigheid van hoofdluis op school. Wij vragen hen hun eigen kind(eren) te controleren en zonodig te behandelen. Er wordt door ons geen informatie aan andere kinderen en ouders gegeven over de leerling en de groep waarin de hoofdluis is geconstateerd.

7.3. Op de fiets

De school heeft een fietsenstalling voor de kinderen van De Regenboog (linkerdeur) en een voor de kinderen van Het Anker (rechterdeur). De fietsenstalling is bedoeld voor de fietsen van de kinderen die te ver van school wonen om lopend naar school te kunnen gaan. Dit in verband met de beperkte capaciteit van de fietsenstalling. De fiets moet in de daarvoor bedoelde rekken worden gezet. Als de banden van de fiets daarvoor te breed zijn, dan mag de fiets tussen twee rekken worden ingezet. Voor de nooduitgang mogen geen fietsen staan. Fietsen die daar toch staan, worden weggehaald en in de school gezet. Na schooltijd kan de fiets dan worden opgehaald bij Plonia Meijboom.

De fietsenstalling gaat om 08:00 uur open en wordt eind van de dag gesloten. De fietsenstalling wordt niet bewaakt. Stalling is voor eigen risico.

7.4. Schoolfruit

Nederland neemt deel aan de Europese Schoolfruitregeling. Deze regeling heeft als doel:

 • de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren;
 • kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren;
 • de afzet van groente en fruit te bevorderen. 

Onze school is ook dit schooljaar weer ingeloot voor het Schoolfruit-programma. Van november tot en met april ontvangt elke leerling daarom op drie dagen in de week een portie groente of fruit. De kinderen eten het fruit of de groente samen in de klas tijdens de ochtendpauze.

7.5. Schoolreis

In september gaan de groepen 1 tm 7 op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan op schoolreis in de buurt. Voor de groepen 3 tot en met 7 wordt een schoolreis van een dag per bus georganiseerd. De kosten van de schoolreisjes worden betaald uit het schoolfonds.  Groep 8 gaat niet op schoolreis; zij gaan in het begin van het schooljaar op kamp.*

De OR organiseert de schoolreis voor de groepen. De OR-leden gaan dan ook mee als begeleiding. Daar waar nodig wordt de begeleiding aangevuld met de ouders van de MR en de ouders die wekelijks helpen op school. Mochten er dan nog ouders nodig zijn, dan worden deze gevraagd via de leerkrachten.

* In verband met de huidige richtlijnen rondom Corona, worden deze activiteiten dit schooljaar verplaatst naar het voorjaar van 2021.

7.6. Sponsoring

Het is voor de school en voor de kinderen prettig als wij extra activiteiten kunnen doen. Helaas is daar niet altijd geld voor. CSG De Waard hanteert een protocol sponsoring, waarmee de onafhankelijke positie van het onderwijs wordt bewaakt. Het protocol kan op verzoek worden ingezien.

7.7. Sportieve activiteiten

Schoolvoetbaltoernooi

In maart kunnen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 zich inschrijven voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd door de KNVB. De inschrijving en het vormen van teams wordt door de school gedaan. Het vervoer naar het toernooi en de begeleiding tijdens het toernooi regelen wij niet; deze vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders.

Koningsspelen

De Koningsspelen vinden plaats op de laatste vrijdag voor de meivakantie. De spelen hebben een sportieve invulling.

Incidentele activiteiten

Regelmatig worden wij benaderd door bijvoorbeeld Hoeksche Waard Actief of regionale sportverenigingen om kinderen kennis te laten maken met verschillende sportieve activiteiten. Daar staan wij altijd voor open. Het aanbod van activiteiten zal per schooljaar verschillen.

7.8. Trakteren

Een traktatie is een extraatje dat hoort bij verjaardagen en vieringen. Een traktatie hoeft niet groot te zijn en hoeft ook niet al te veel calorieën te bevatten. Op internet zijn vele voorbeelden van traktaties voor alle leeftijden te vinden. Ook zijn er websites, die aanvullende informatie geven over trakteren op school. Kijk bijvoorbeeld eens op deze website: http://www.gezondtrakteren.nl/

Wij stellen het op prijs als u kiest voor een gezonde traktatie. U kunt met de leerkracht afstemmen wanneer en waarop uw kind trakteert. 

In verband met het tegengaan van verspreiding van het Corona-virus zijn alleen gekochte traktaties toegestaan. Ook hebben we afgesproken dat de kinderen alleen trakteren in de eigen groep en niet de klassen rondgaan. Helaas is het voor ouders van kinderen in de kleutergroepen op het moment niet mogelijk om bij het vieren van de verjaardag op school aanwezig te zijn. Wij hopen dat we deze afspraken snel weer kunnen verruimen.

7.9. Verzekeringen

CSG De Waard heeft bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als er op school schade of letsel ontstaat is de school daarvoor in principe niet aansprakelijk. Alleen in die gevallen waarbij schade of letsel is ontstaan door een tekortkoming of een in gebreke blijven van de school, kunnen de ouders het bevoegd gezag aansprakelijk stellen. Behalve het personeel zijn ook de OR-leden, de MR-leden, bestuursleden en stagiairs middels de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mede verzekerd zolang zij werkzaamheden verrichten die aan het onderwijs gerelateerd zijn.

Twee voorbeelden:

 1. Een kind veroorzaakt na schooltijd opzettelijk schade aan de fiets van een medeleerling. Er is op dat moment geen leerkracht aanwezig. De ouders worden aansprakelijk gesteld voor de kosten wegens herstel en/ of vervanging.
 2. Een leerkracht constateert dat er een vechtpartij ontstaat op het schoolplein, maar doet er vervolgens niets aan. Een van de kinderen houdt een kapotte bril aan de vechtpartij over. De school kan aansprakelijk gesteld worden.

De dekking van de verzekering is van kracht gedurende de schooltijden en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook het overblijven tussen de middag valt onder de dekkingsvoorwaarden. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor

8. CSG De Waard

Contactgegevens

Maseratilaan 14 - 3261 NA Oud-Beijerland
0186 - 62 14 61
bestuur@csgdewaard.nl

www.csgdewaard.nl

8.1. Christelijke Scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

8.2. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, email: bestuur@csgdewaard.nl 

8.3. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij de school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er moet die persoon of de schoollleiding niet uitkomen, dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Annette Venema, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden,kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/  

8.4. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

8.5. Meldcode

Het houdt niet op, niet vanzelf.....

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders tot en met het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de school.

8.6. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

8.7. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.

Wij gaan ervan uit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

8.8. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.