fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2018/2019

1. Een woord vooraf

CBS De Regenboog in Heinenoord is een van de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard. Het teken van de regenboog symboliseert het uitgangspunt van onze school. Ieder kind is uniek en wordt gezien. De verschillen tussen de kinderen komen terug in de kleuren van de regenboog in ons logo, dat voor ons ook symbool staat voor verbinding en vertrouwen in de toekomst. Daarom luidt ons motto: De Regenboog geeft kleur aan je toekomst!

Wij geven een waarde(n)volle basis mee aan ieder kind: onderwijs dat een stevig fundament legt waarop de leerlingen kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling.

In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij dat doen in de dagelijkse praktijk. 


Erna van Dijk (directeur)

2. De school

CONTACTGEGEVENS

CBS De Regenboog
Heyne van Althenastraat 4 - 3274 CD Heinenoord
T:  0186 - 601983
M: deregenbooghn@csgdewaard.nl

W: deregenbooghn.csgdewaard.nl

2.1. De schoolgrootte

Het leerlingenaantal op 1 oktober 2018 is 164 leerlingen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het vorige schooljaar.

Er zijn twee heterogene kleutergroepen en er is één 4/5-combinatiegroep. De overige groepen zijn enkele groepen. De gemiddelde klassengrootte is 26 leerlingen. In grote groepen maken wij zo veel als mogelijk gebruik van een onderwijsassistent.

Het team bestaat uit dertien leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een intern begeleider, een schoolassistent en een directeur. 

2.2. Het schoolgebouw

De school is gehuisvest in een gebouwencomplex uit 2004. In het gebouw zijn ook OBS Het Anker, peuterspeelzaal Hompeltje & Pompeltje ondergebracht. Regelmatig vindt overleg plaats over de samenwerking binnen het gebouw. Ons uitgangspunt is: samen waar het kan, alleen waar het moet.

Het gebouw heeft een eigentijdse uitstraling en is voorzien van alle middelen om het tot een fijne leer- en werkplek te maken. De scholen beschikken over ruime lokalen en beheren samen een aantal ruimtes waaronder een speellokaal. Rondom het gebouw ligt een groot speelplein met enkele speeltoestellen, een voetbal-/basketbalveldje en een natuurspeeltuin. Het speelplein heeft een buurtfunctie, zodat kinderen er ook na schooltijd kunnen spelen.

Als u de school bezoekt, of naar de school belt, wordt u te woord gestaan door onze schoolassistent Plonia Meijboom. Zij is aangesteld namens beide basisscholen en werkt elke dag van 08.00 uur tot 14.30 uur, behalve op woensdag en vrijdag, dan werkt zij tot 12.00 uur.

2.3. Waar wij voor staan

Onze missie luidt:

CBS De Regenboog biedt kinderen vanuit een levendige christelijke identiteit een warme, uitdagende en veilige plek waar met plezier veel geleerd wordt.

Een warme, veilige, maar ook uitdagende omgeving is essentieel om tot ontwikkeling te komen. CBS De Regenboog biedt geborgenheid. Voorwaarden hiervoor zijn oprechte aandacht, rust, duidelijkheid, structuur, ruimte voor creativiteit, eigenheid en humor. Een goede relatie met kinderen en hun ouders/verzorgers is daarbij noodzakelijk. Wij zien ouders als educatieve partners van de school en proberen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.

Leren is plezierig wanneer talenten worden benut, wanneer kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd, weten waaraan ze werken en trots zijn op hun ontwikkeling. Dit vraagt om diversiteit in aanbod en om hoge ambities, en om een leeromgeving die hierop is ingericht.

Belangrijke peilers zijn voor ons:

Kinderen Ouders School
Plezierig om op school te zijn Positieve benadering Rustig, gestructureerd, prettig
Veilige omgeving, veilig klimaat Openheid, gelijkwaardigheid Leren van elkaar en met elkaar
Tot recht komen, eigenheid Samenwerking, verbinding Werken aan kwaliteit
Aandacht voor talent en diversiteit Weten wat er speelt Oog voor de toekomst
Betrokkenheid Actief betrokken Zelfbewust, reflecterend
Invloed op en inzicht in eigen leerproces Goed geïnformeerd Samenwerken met elkaar
Effectief benutten van onderwijstijd Ambassadeurs van de school Laagdrempelig
Trots en gemotiveerd Inbreng, medezeggenschap Goede resultaten
Vorming en toerusting voor de toekomst Gedeelde verantwoordelijkheid Maatschappelijk georiënteerd
Uitgedaagd, nieuwsgierig, zelfstandig Waardering Positief, trots

 

2.4. Onze identiteit

De Regenboog is een open christelijke school met aandacht voor normen en waarden. Vanuit onze levensovertuiging leren wij de kinderen omzien naar elkaar en hechten wij waarde aan wederzijds respect. Dat betekent dat wij naar elkaar luisteren, met elkaar overleggen en voor elkaar zorgen.

Wij maken onze identiteit zichtbaar door:

 • de dag te beginnen met het delen van lief en leed in de groep;
 • de viering van de christelijke feesten;
 • het houden van een gezamenlijke maandviering waarin een thema centraal staat en met elkaar het lied van de maand wordt gezongen;
 • aandacht te geven aan het thema van de maand in de nieuwsbrief voor ouders
 • in de groep te zingen, te bidden, verhalen uit de Bijbel te lezen en met elkaar te praten over wat dit betekent in ons dagelijks leven;
 • op de eerste zondag in februari met en voor onze leerlingen een scholendienst  te verzorgen in één van de twee kerken in Heinenoord;
 • als teamlid een voorbeeldrol aan te nemen.

2.5. Schoolplan

Elke vier schooljaren wordt een schoolplan opgesteld. De doelen voor elk schooljaar worden uitgewerkt  in een jaarplan. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende diagnose-instrumenten, waaronder tevredenheidsonderzoeken die elke twee jaar onder medewerkers en ouders worden afgenomen. De tevredenheid van leerlingen wordt jaarlijks gemeten. Per schooljaar worden ontwikkelpunten vastgesteld en vastgelegd in een jaarplan.

Aan het schoolplan voor de jaren 2019-2023 wordt gewerkt. Vanaf mei 2019 ligt het ter inzage op school.

In schooljaar 2018/2019 gaat het team zich de methodiek van Stichting LeerKRACHT eigen maken. De ambitie van Stichting LeerKRACHT is meer leerplezier voor leerlingen, meer werkplezier voor leerkrachten en merkbare en meetbare verbetering van het onderwijs. De overtuiging daarbij is dat scholen dat kunnen bereiken door te werken aan een ‘verbetercultuur’. Met de leerKRACHT-aanpak ontwikkellen we op school een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Daarin staat de kennis van de leerkracht centraal, ondersteund door een schoolleiding met ambitie. Het belangrijkste doel daarbij is beter onderwijs voor de leerlingen op school. Wilt u hierover meer weten? Kijk op: https://stichting-leerkracht.nl/

2.6. Kwaliteit

Aan kwaliteit wordt op drie manieren gewerkt: werken met bevoegd en bekwaam personeel, werken met goede methoden en het nauwgezet volgen van resultaten en daarnaar handelen.

Onze lesmethoden voldoen aan de kerndoelen van de inspectie. Belangrijker echter dan de methoden die wij gebruiken, zijn de leerkrachten die er mee werken. Onze leerkrachten zijn bevoegd en bekwaam en houden hun bekwaamheid op peil. Wij overleggen met elkaar om een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied te realiseren en ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten en studiedagen waarop wij met en van elkaar leren. De leerkrachten toetsen en monitoren de voortgang van de ontwikkeling van hun leerlingen en leggen deze vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Zij werken daarbij handelingsgericht. In het hoofdstuk Leerlingenzorg kunt u hier meer over lezen.

Basisarrangement

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, bezoekt de Inspectie van het Onderwijs een school als de tussentijdse resultaten en de eindresultaten daar aanleiding toe geven. Onze school heeft van hen een basisarrangement toegekent gekregen. Dit betekent dat zij ons onderwijs als voldoende beoordeelt. De onderwijsinspectie heeft onze school bezocht in juni 2017. De rapportage van dit bezoek kunt u inzien op de website van de Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl. 

Resultaten Eindtoets

In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets. Deze verplichte eindtoets meet de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. 

In schooljaar 2018 hebben we de IEP Eindtoets afgenomen. De gemiddelde schoolscore was 83,6. Dit is ruim boven de norm van de inspectie; deze ligt op 80.

In voorgaande jaren werd in groep 8 de Centrale Eindtoets van CITO afgenomen. De gemiddelde score van onze school in 2016 was 531,6. In 2017 was dit 532,8. Het landelijk gemiddelde is 535.

Uitstroomadviezen

In schooljaar 2017/2018 zijn de volgende uitstroomadviezen aan de kinderen in groep 8 gegeven:

Basisberoepsgerichte Leerweg 0
Kaderberoepsgerichte Leerweg 1
Gemengde Leerweg 0
Theoretische Leerweg (MAVO) 2
MAVO/HAVO 1
HAVO 1
HAVO/VWO 3
VWO 1

 

2.7. Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. Zij heeft naar de schoolleiding een adviserende en controlerende taak. In de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beleid dat hen aangaat. Op een aantal beleidsonderwerpen heeft de MR adviesrecht en op andere instemmingsrecht. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van datgene wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR van onze school heeft vier leden: twee leden gekozen door de ouders en twee leden gekozen door het team. De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders. De data worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Van datgene wat in de MR-vergaderingen is besproken wordt een samenvatting gegeven in de nieuwsbrief.

De MR-leden zijn:

 • Vanuit het personeel: Debbie Timmermans en Kees Weeda
 • Vanuit de ouders: Karin van Soest en Kathinka Bouman

De kinder-MR (KMR)

De kinder-MR, ook wel leerlingenraad genoemd, wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit groep 3 t/m 8. Onder begeleiding van twee leerkrachten denken deze kinderen mee over het samen spelen en leren op school. Vier keer per schooljaar wordt een vergadering gehouden. De directeur is bij het begin van de vergadering aanwezig om te vertellen wat zij heeft gedaan met datgene wat de kinder-MR heeft aangegegeven. De kinderen koppelen datgene wat is besproken weer terug naar hun eigen klas.

3. Het onderwijs

Wij werken aan waarde(n)vol onderwijs, waarin alle kinderen worden uitgedaagd, trots kunnen zijn, veel leren en goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs. We willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst, daarom geven we al Engels vanaf groep 1 en maken we in de lessen gebruik van moderne leermiddelen zoals digiborden en Chromebooks.

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen niveau en in een eigen tempo. Ons onderwijs sluit aan op de mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Wij werken met onderwijsmethoden die zichzelf bewezen hebben, maar staan ook open voor nieuwe ontwikkelingen. De methoden per vakgebied vormen het uitgangspunt van werken en onze doorgaande lijn. 

Onze leerlingen werken met dag- en weektaken en worden op deze wijze gemotiveerd om hun eigen leerproces vorm te geven. De leerkracht is afwisselend de overdrager van kennis en de coach van de leerlingen. Zelfstandigheid en samenwerken worden door de hele school bevorderd. 

De kinderen kunnen op verschillende niveaus werken Sommige kinderen gaan versneld door de basisstof heen, waarna zij verder gaan met verrijkingsstof. De anderen krijgen basisinstructie, waarna ook zij de opdrachten maken. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben krijgen verlengde instructie en oefenen onder begeleiding van de leerkracht. De lesstof is verdeeld in basisstof en extra stof, waardoor differentiatie op verschillende niveaus mogelijk is.

3.1. Groep 1 en 2

Wij werken met twee heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat de jongste, middelste en oudste kleuters bij elkaar in de klas zitten. De kleuterperiode zien wij als één doorgaande individuele ontwikkeling, waarbij kleuters vooral heel veel van elkaar leren. De kleutergroepen zijn instroomgroepen. Voortdurend groeien deze groepen, doordat er jongste kleuters bijkomen die de leeftijd van 4 jaar bereiken. 

We besteden in groep 1/2 veel aandacht aan zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het omgaan met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school toe gaan. Leren gebeurt vooral door spelen en spelenderwijs ontdekken en omgaan met materialen. in het leren d.m.v. spel zitten alle basisvaardigheden die moeten worden geleerd verpakt. In groep 2 neemt de moeilijkheidsgraad van het spelen, werken en leren toe. Een van de doelen is de zelfstandigheid en concentratie te vergroten.

De groep zal regelmatig m.b.v. kleine kringen worden gesplitst om zo goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende groepen en individuele leerlingen in de kleutergroep. Verder wordt er gewerkt vanuit de grote kring. Hierbij maken we regelmatig gebruik van coöperatieve werkvormen, zoals o.a.: binnen-buiten-kring, tweegesprek op tijd en tafelrondje per tweetal.

In de kleutergroepen wordt gewerkt naar aanleiding van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Naast de seizoens- en kalende gebonden onderwerpen als sinterklaasfeest, Kerstfeest en het Paasfeest worden ook thema’s gemaakt rondom onderwerpen die vanuit de belangstelling van de kleuters aangedragen worden.

De hoeken in onze kleutergroepen worden aangepast aan het thema. Binnen zo’n thema is er veel aandacht voor spraak en taal: vertellen, luisteren, letters herkennen en benoemen, rijmen, hakken en plakken en allerlei andere activiteiten die de spraak/taalontwikkeling en het proces van beginnende geletterdheid stimuleren. Door middel van allerlei tel- en rekenactiviteiten werken we aan het proces van ontluikende gecijferdheid. Denk hierbij aan heen en terug tellen, herkennen van kleine hoeveelheden, bij elkaar tellen of juist weghalen, maar ook aan ordenen op grond van allerlei kenmerken en ruimtelijk inzicht. De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd door liedjes zingen, zelf muziek maken en bewegen op muziek tijdens kring- en/of speelzaalactiviteiten.

Vanaf groep 1 wordt al spelenderwijs Engels aangeboden.

3.2. Groep 3

In groep 3 wordt er een overstap gemaakt van spelend leren naar leren en werken vanuit methoden. Het duurt een tijdje voordat de kinderen aan deze verandering zijn gewend. In deze groep leren de kinderen lezen vanuit de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen. Deze methode houdt rekening met de verschillen die er zijn bij de kinderen. Naast het technisch correct leren lezen is er veel aandacht voor het leesbegrip, de leesbeleving en het vergroten van de woordenschat.Voor het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift gebruiken we de methode Pennenstreken. Het rekenonderwijs wordt aangeboden vanuit de methode Wereld in getallenHet vak Engels wordt uitgebreid; daarbij werken we schoolbreed vanuit de methode Take it easy. Voor natuurkennis gebruiken wij in groep 3 en 4 de methode De zaken

3.3. De groepen 4 t/m 8

Vanaf groep 4 worden de basisvaardigheden versterkt. We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 voor het technisch lezen de methode Estafette. Voor begrijpend lezen wordt de methode Nieuwsbegrip gebruikt die aansluit bij actuele gebeurtenissen. Naast het leren lezen willen we ook plezier in het lezen stimuleren. Hiervoor grijpen we o.a. de jaarlijkse kinderboekenweek aan. Voor taal en spelling werken we vanuit de methode Taal ActiefNaast het foutloos leren schrijven van woorden besteden we ook veel aandacht aan spreken en luisteren, woordenschat en schrijven/stellen. De basis van ons rekenonderwijs ligt in de methode Wereld in Getallen. In deze realistische rekenmethode komen alle belangrijke rekengebieden aan bod, zoals hoofdrekenen, handig rekenen, breukgetallen, procenten, verhoudingen, meten, tijd, rekenen met geld, tabellen en diagrammen. De kinderen leren naast de rekenkundige bewerkingen allerlei rekenkundige problemen op te lossen vanuit inzicht en overleg. Vanuit de methode De zaken ontdekken de kinderen meer over de wereld

In groep 5 beginnen we met geschiedenis, aardrijkskunde (incl. topografie) en natuur en techniek. Deze vakken worden apart van elkaar aangeboden, maar hebben veel raakvlakken. We gaan daarom in schooljaar 2018/2019 op zoek naar een methode die deze vakken gecombineerd aanbiedt. Voor aardrijkskunde gebruiken we nu de methode Geobas; voor geschiedenis de methode Speurtocht. Deze vakken bieden veel mogelijkheden om in te gaan op de actualiteit. Schooltelevisieprogramma’s en internet spelen dan ook een ondersteunende rol. Af en toe nemen we deel aan een excursie of een natuurles van het Hoeksche Waards Landschap. In groep 5 wordt ook gestart met het houden van een boekbespreking en een spreekbeurt.

In de groepen 6 t/m 8 worden alle vakken verder uitgebouwd. De kinderen maken een werkstuk, houden een spreekbeurt en doen een boekbespreking mits daar voldoende tijd voor is.

In groep 7 wordt het vak verkeer aangeboden en doen de kinderen een verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte. De twee onderdelen worden apart beoordeeld. De kinderen kunnen bij een goede uitslag een diploma behalen.

In groep 8 volgen de kinderen EHBO-lessen met een afsluitend examen. Ook wordt in deze groep extra aandacht besteed aan studievaardigheden m.b.v. de methode Blits. In januari krijgen de kinderen een advies voor het vervolgonderwijs. De IEP Eindtoets wordt in april afgenomen. De kinderen sluiten hun schoolperiode af met een eindmusical.

3.4. Godsdienst

De verhalen uit de Bijbel zijn waardevol. Ze roepen vragen op en wijzen de weg. Het zijn verhalen om mee te leven. Ze gaan over verdriet en troost, over boos zijn en vrede maken, over wat goed is en over wat je beter niet kunt doen. Bijbelverhalen gaan over God en over mensen die in hun leven ervaren wat God voor hen betekent. Met de methode Kind op maandag laten we de kinderen kennis maken met de wereld van de Bijbel in een taal die voor hen begrijpelijk is. 

De methode verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Elk magazine heeft een thema. Dit thema wordt ook toegelicht aan ouders in de nieuwsbrief. Voor elke week zijn er navertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

3.5. Bewegingsonderwijs

Gym

Bewegingsonderwijs (gym) is een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. Het vak wordt verzorgd door de leerkrachten van de school die daartoe zijn bevoegd. Het doel van de gymlessen is plezier hebben in het samen spelen en bewegen. 

De groepen 1 en 2 maken gebruik van het inpandige speellokaal. Groep 3 gymt één keer in de week in het speellokaal of buiten op het plein. Op vrijdag gymmen zij in De Tienvoet. De andere groepen maken voor de gymlessen gebruik van sportaccommodatie De Tienvoet. Zij lopen heen en terug onder begeleiding van hun leerkracht.

Groep 4 heeft op woensdag gym en op donderdag schoolzwemmen.

Groep 5 gymt op woensdag, samen met groep 4.

Groep 6, 7 en 8 hebben op maandag en donderdag gym.

Het gebruik van sportkleding is verplicht. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat de leerlingen zichzelf kunnen aankleden. In verband met het voorkomen van voetwratten wordt het dragen van gymschoenen sterk aanbevolen. In groep 1 en 2 zijn turnschoentjes toegestaan. Bij het vergeten van gymkleding mag een leerling op blote voeten mee gymmen. In verband met de veiligheid adviseren wij lang haar in een staart te binden en sieraden af te doen. Als een leerling niet mee kan gymmen, dan verwachten wij van de ouders een bericht hierover.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het vak bewegingsonderwijs. Het zwemonderwijs sluit aan op de verschillende vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen die nog geen diploma hebben behaald, worden het meest intensief begeleid.

De leerlingen van groep 4 zwemmen op donderdagmiddag in zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel. Zij worden met een bus gehaald en gebracht. De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,- per leerling. U krijgt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur van Gemeente Binnenmaas.

Alle leerlingen krijgen een persoonlijke zwempas van Zwembad de Wellen. Met deze pas kunnen de leerlingen buiten het schoolzwemmen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan het vrijzwemmen en leuke activiteiten bij Zwembad de Wellen.

3.6. Burgerschap

De samenleving waarin de kinderen opgroeien is complex. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze ook in het onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven.

Wij willen de kinderen een genuanceerd beeld van de maatschappij aanbieden en hen kritisch laten kijken naar situaties en gebeurtenissen om hen heen. Ze leren omgaan met verschillen in opvattingen van mensen. We laten ons daarbij leiden door waarden en normen als respect, begrip, tolerantie en zorg voor elkaar. Dit alles vanuit een christelijke levensbeschouwing.

3.7. Sociaal-emotionele ontwikkeling en seksuele vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich prettig en veilig voelen in de klas, in de school en op het plein. We leren de kinderen dat iedereen gelijk is en dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Wij vragen van hen respect te tonen voor elkaar.

In groep 1 t/m 8 worden wekelijks lessen gegeven vanuit de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het programma is gericht op preventie van storend gedrag en pesten en werkt vanuit de kracht van een sociaal veilige groep. In zo'n groep spreken de kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Meer informatie? Zie: www.kwinkopschool.nl

In het omgaan met elkaar spreken wij het volgende af:

 • Wij zijn aardig tegen elkaar.
 • Wij zijn altijd eerlijk.
 • Wij helpen elkaar.
 • Wij praten met elkaar.

Twee keer per jaar vult de groepsleerkracht de Zien!-leerkrachtvragenlijst in om inzicht te krijgen in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren. Dit helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen en daarnaar te handelen. 

In de Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek voor het basisonderwijs, geven wij elke dag een les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit op een wijze die past bij de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen.

 

3.8. Creatieve vakken en kunstzinnige orientatie

Wekelijks wordt er aandacht besteed aan creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen en muziek. De nadruk ligt daarbij zowel op het plezier als de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. De kinderen maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken, leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen.

Door middel van kunstzinnige oriëntatie maken de kinderen kennis met verschillende kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. De school heeft een overeenkomst afgesloten met Kijk/Kunst. Kinderen uit groep 1 t/m 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater-, of muziekvoorstelling, of van beeldende kunst in de klas.

3.9. Huiswerk

Het “leren leren” is belangrijk. In groep 3 en 4 wordt er alleen huiswerk meegegeven als een kind dat individueel nodig heeft. In groep 5 starten we met het klassikaal meegeven van huiswerk voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen 1 a 2 keer per week huiswerk mee voor verschillende vakken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een agendablad in een map. Zo wennen de leerlingen aan werkplanning, noteren en onthouden. Vanaf groep 7 wordt 3 keer per week huiswerk meegegeven en hebben de kinderen een schoolagenda nodig. Zo proberen wij ook de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler doen verlopen. 

De leerkrachten zorgen voor het opgeven en meegeven van het huiswerk. De kinderen moeten zelf steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor het noteren en maken/leren van het huiswerk. Het plannen van het maken en leren is moeilijk en vraagt begeleiding van ouders. Met vragen over de wijze waarop het huiswerk geleerd moet worden, kunt u bij de leerkracht terecht.

3.10. Het rapport

De leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapport mee naar huis. Dit gebeurt in februari en in juli, na de toetsmomenten van de landelijk genormeerde CITO toetsen. De kinderen in groep 1 krijgen in juli een rapport mee, mits zij dan een half jaar op school hebben gezeten.

Bij het rapport krijgt u een overzicht van alle CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem. We koppelen de resultaten van de methode gebonden toetsen aan de uitslagen van de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem. Zo krijgt u een completer beeld van de vorderingen van uw kind. Het overzicht van het leerlingvolgsysteem brengt de ontwikkeling van uw kind op de verschillende vakken door de jaren heen in kaart. 

De cijfers op het rapport geven de vorderingen van de kinderen weer op de leer- en vormingsgebieden. De kleuters krijgen een rapport waarop hun ontwikkeling op een andere wijze zichtbaar wordt gemaakt.

U kunt de cognitieve vorderingen van uw kind volgen door de cijfers te bekijken in het ouderportaal van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Met vragen over de vorderingen kunt u bij de leerkracht terecht. 

3.11. Doorstroom

In principe doorloopt een kind de basisschool in opeenvolgende jaren. Het komt echter ook voor dat het nodig is om hiervan af te wijken. Wij bieden het kind  de gelegenheid voor een extra leerjaar als wij verwachten dat een extra leerjaar zinvol voor het kind kan zijn. Dit geldt ook voor het overslaan van een groep. In beide gevallen zal er tijdig en uitvoerig overleg met u zijn. De definitieve beslissing berust bij het team, waarbij we uiteraard uw zorg en inbreng in mee nemen. 

Het kan ook voorkomen dat een kind wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Vanzelfsprekend gaat ook dit in goed overleg met de ouders.

3.12. Naar het voortgezet onderwijs

De voorbereiding op de keuze van het voortgezet onderwijs (VO) begint al in groep 6. Door het invullen van de plaatsingswijzer wordt een eerste indicatie gegeven van het niveau van de kinderen. Halverwege groep 7 wordt de plaatsingswijzer een tweede keer ingevuld.

Aan het begin van groep 8 vindt een startgesprek plaats tussen ouder, kind en leerkracht. De wens van het kind en de ouders wordt besproken. Aan de hand van de plaatsingswijzer wordt vervolgens bekeken welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Ook wordt duidelijk wat de leerling nog nodig heeft om naar de school van zijn/haar keuze te gaan. 

Nadat de plaatsingswijzer midden groep 8 voor de derde keer is ingevuld, vindt in maart het schooladviesgesprek plaats. In samenspraak tussen leerkrachten, intern- begeleider en directeur wordt een advies gegeven voor een onderwijsniveau. Dit niveau-advies komt zorgvuldig tot stand en is bindend. Met het advies kunt u uw kind bij een VO-school naar keuze aanmelden. De VO-school moet het advies van de basisschool opvolgen. 

In april wordt de IEP Eindtoets gemaakt. In de meeste gevallen bevestigt de uitslag daarvan het advies van de school. Wanneer de uitslag van de IEP Eindtoets echter een hoger niveau aangeeft, moet de school het advies heroverwegen. De school is echter niet verplicht het advies aan te passen. Het advies mag niet naar beneden worden bijgesteld als de IEP Eindtoets een lager niveau aangeeft dan het advies van de school.

De leerkrachten geven de VO-school waar de leerling is geplaatst een onderwijskundig rapport mee en bespreken de leerling mondeling in een "warme overdracht". 

4. Leerlingbegeleiding

De leerkrachten streven ernaar dat hun leerlingen op alle vakgebieden mee kunnen komen. Zij volgen de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig en leggen deze vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Wanneer een leerling op cognitief of sociaal-emotioneel gebied meer zorg en aandacht nodig heeft, zal de leerkracht alles doen wat binnen de mogelijkheden ligt om uw kind passende begeleiding te bieden. Indien dit onvoldoende tot resultaat leidt, is uitgebreidere leerlingzorg nodig.

4.1. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Alle informatie over dit samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv2804.nl

Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat ernaar wordt gestreefd elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

Twijfel bij aanmelding

Wanneer wij bij de aanmelding van uw kind op onze school denken dat ons onderwijsaanbod wellicht onvoldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind, volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2. Daarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

Ondersteuningstraject

Het kan ook zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes.
 4. Gedrag. Uw kind verstoort de les, is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het ondersteuningstraject? We onderscheiden de volgende stappen:

- Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak ook een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.

- Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen, dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

- Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat, gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld een aan school verbonden orthopedagoog zijn, een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.

- Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u. Daaruit komt een van de volgende adviezen:

 1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
 2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Met vragen kunt u zich in eerste instantie wenden tot de intern begeleider of de directeur van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven, dan kunt u contact opnemen met de directie van het SWV:  M.L. Strootman of M.P. den Hartog. Hun contactgegevens kunt u vinden onder het kopje Contact op de website van het SWV. 

De klachtenprocedure bij een verschil van mening over passend onderwijs staat beschreven onder het kopje Ouders op de website van het SWV.

Adres website: www.swv2804.nl

4.2. Het schoolondersteuningsplan

In het kader van de Wet Passend Onderwijs heeft elke school in Nederland een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In het SOP staat beschreven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. We spreken met name over onderwijsbehoeften van de kind, omdat dit ons een prikkel geeft om het onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij deze behoeften. We noemen dit handelingsgericht werken.

U vindt het schoolondersteuningsprofiel op onze website.

4.3. Dyslexie

Vanaf groep 2 vindt een screening plaats  waarbij er naar de taal- en leesvaardigheden van de leerling gekeken wordt. Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over de taalontwikkeling van hun kind en geven aan of er dyslexie in de familie voortkomt.
Als er vermoeden bestaat dat de leerling taal-,leesproblemen kan gaan krijgen wordt het programma BOUW! aangeboden. Dit is een digitaal interventieprogramma dat preventief aan risicolezers in groep 2 t/m 4 kan worden aangeboden. Het kind leert, een tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders of vrijwilligers kunnen daarbij als tutor fungeren. Het is belangrijk om meerdere keren per week te oefenen. Doordat het een online programma is, kan zowel thuis als op school worden geoefend. De intern begeleideris de coordinator van BOUW!.

Als blijkt dat een kind na het volgen van dit programma onvoldoende groei laat zien, wordt het aangemeld bij Leestalent. Leestalent beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor een dyslexie-onderzoek. Kinderen die en dyslexieverklaring krijgen kunnen gebruik maken van een aantal compenserende en dispenserende maatregelen. Deze worden met ouders besproken en vastgelegd in een handelingsplan.

4.4. Extra uitdaging

Binnen de groepen wordt op verschillende niveaus gewerkt, zodat kan worden aangesloten bij het individuele ontwikkelingsniveau van het kind. Voor kinderen die bovengemiddeld presteren wordt bestaande leerstof gecomprimeerd en krijgen zij extra leerstof aangeboden. 

Een aantal kinderen heeft grote en diepgaande interesses en beleven er plezier aan om nieuwe dingen te leren. Zij hebben soms meer uitdaging nodig dan binnen de klas geboden kan worden. In schooljaar 2018/2019 gaan wij deze kinderen vanaf de herfstvakantie uitnodigen om één keer per week buiten de klas aan de slag te gaan met vakken als techniek, biologie, geschiedenis, psychologie, filosofie en Engels. Deze verdieping wordt aangestuurd door de intern begeleider en begeleid door een onderwijsassistent.

Voor hoogbegaafde kinderen heeft CSG De Waard een "Kangoeroeklas". Zie 4.4.

4.5. De Kangoeroeklas

Binnen CSG De Waard is er een regionale plusklas, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In de Kangoeroeklas wordt onderwijs aan excellente leerlingen verzorgd voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kindern kunnen deelnemen als zij kenmerken van hoogbegaafdheid of een hoge intelligentie hebben waarbij zij hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Kinderen kunnen vanaf groep 4 voor de kangoeroeklas in aanmerking komen. De Intern Begeleider meldt deze kinderen aan bij de plaatsingscommissie van de Kangoeroeklas. Deze commissie besluit welke kinderen in aanmerking komen voor de Kangoeroeklas. Plaatsing in de kangoeroegklas is in principe voor 1 of 2 jaar. 

Uitgebreide informatie over de Kangoeroeklas kunt u vinden op de website van CSG De Waard.

4.6. De intern begeleider

De intern begeleider is samen met de directie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de kinderen en bespreken deze met de leerkrachten. Zij coordinert de ondersteuning die nodig is en onderhoudt het contact met het samenwerkingsverband.

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten door mee te kijken in de groep en hen te adviseren. Daarnaast nemen zij individuele toetsen af en voeren zorggesprekken met ouders, kinderen en leerkrachten. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van naslagwerken, toetsen, hulpmaterialen en extra materialen.

Elke woensdag is er van 08:30 uur tot 09:30 uur een inloopspreekuur, waarop ouders zonder afspraak binnen kunnen lopen voor korte vragen over de ondersteuning die de school biedt.

De intern begeleider is Sandra Frank.

4.7. De orthopedagoog

CSG De Waard heeft een orthopedagoog in dienst. Haar naam is Yanick Reijnders.

De orthopdagoog adviseert leerkrachten en intern begeleiders bij hulpvragen cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. Soms verricht zij nader onderzoek door het doen van observaties in de klas of het afnemen van testen. Wanneer dit voor uw kind nodig is, dan wordt u hiervan van te voren op de hoogte gesteld.

4.8. Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor het begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. Vragenlijsten maken onderdeel uit van deze onderzoeken. Aan ouders wordt gevraagd voorafgaand aan de periodieke onderzoeken een digitale vragenlijst in te vullen.

In groep 2 meet de JGZ assistente de lengte en het gewicht van de kinderen en controleert zij het functioneren van de ogen en de oren. Aansluitend hebben de ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op school. De leerkracht van uw kind wordt gevraagd een observatielijst in te vullen.

In groep 7 meet de JGZ assistente de lengte en het gewicht van de kinderen. Indien nodig wordt ook de bloeddruk gemeten. Als de antwoorden van de ingevulde vragenlijst, en of de resultaten van de metingen, daar aanleiding toe geven, dan worden de kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

Als u vragen heeft over de gezondheid of welbevinden van uw kind, dan kunt u ook zelf een afspraak maken. Ouders met kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. 

Rivas/Careyn
T 088-1239925
Jeugdarts: mw. A. de Jong

Jeugdverpleegkundige: n.n.b.

4.9. Logopedie

Via het Centrum Educatieve Dienstverlening worden alle kinderen van groep 2 gescreend door een logopedist. Op basis van deze screening wordt de eventuele noodzaak van logopedische behandeling vastgesteld. Wanneer behandeling van uw kind gewenst is, wordt dit door de logopedist aan u kenbaar gemaakt. Ouders maken vervolgens zelf afspraken voor verdere behandeling buiten school met een logopedist naar keuze. 

4.10. Schoolmaatschappelijk werk

Fleur Krebbers is als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan onze school. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt haar uiteraard ook direct bellen of mailen. Samen kunnen jullie dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past.

Fleur is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  via telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl

4.11. Dossiervorming

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zorgvuldig en leggen deze vast in een dossier. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen. De dossiers zijn toegankelijk voor de directie, IB-er, de leerkrachten van het kind en de aan de stichting verbonden orthopedagoog. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.

Het dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. Een verzoek daartoe kan bij de leerkracht worden neergelegd. Wanneer ouders  bezwaar aantekenen tegen gedeeltes uit het dossier, zal dit opgetekend worden en aan het dossier worden toegevoegd. Als ouders ten behoeve van externe instanties relevante gegevens uit het dossier nodig hebben, kunnen zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de school indienen. In dat geval hebben wij toestemming van de ouders nodig om in contact te treden met de externe instantie, zodat informatieuitwisseling kan plaatsvinden. Dossiers van leerlingen worden bewaard tot 5 jaar na schoolverlaten.

4.12. Leerlingvolgsysteem

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. De locatie van het oduerportaal is https://ouders.parnassys.net.

Ouders/verzorgers kunnen inloggen in dit systeem met de gebruikersnaam die zij via e-mail hebben ontvangen en het wachtwoord dat ze zelf hebben aangemaakt. Het ouderportaal geeft toegang tot de eigen adminstratieve gegevens, de resultaten van toetsen van uw kind, de absentie van uw kind en notities van gevoerde gesprekken over uw kind.

Wanneer u uw administratieve gegevens wilt wijzigen, dan kunt u dit zelf invoeren. De intern begeleider  wordt vervolgens automatisch op de hoogte gesteld van de voorgestelde wijziging en verwerkt deze in het systeem. U ontvangt een bevestigingsmail vanuit Parnassys. Pas nadat die heeft geaccordeerd, zijn de wijzigingen definitief doorgevoerd en voor u zichtbaar.

5. De organisatie van de school

In dit hoofdstuk staat van verschillende onderwerpen beschreven hoe wij daar op school mee omgaan. 

5.1. De schooltijden

  ochtend middag
maandag 08:30 - 12:05 uur 12:45 - 14:30 uur
dinsdag 08:30 - 12:05 uur 12:45 - 14:30 uur
woensdag 08:30 - 12:30 uur vrij
donderdag 08:30 - 12:05 uur 12:45 - 14:30 uur
vrijdag 08:30 - 12:05 uur 12:45 - 14:30 uur

Om 08:20 uur is er een leerkracht op het grote schoolplein aanwezig. De schoolbel gaat om 08:25 uur, dan mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten staan bij hun lokaal en begroeten elk kind dat binnenkomt.

Van de kinderen wordt verwacht dat zij hun jas aan de kapstok hangen, hun eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken doen en in het lokaal op hun stoel gaan zitten. 

De deur van de kleuteringang gaat om 08:20 uur open. De kleuters gaan met hun ouders naar binnen  en nemen afscheid bij de deur van het lokaal. Met de ouders van nieuwe kleuters worden door de leerkracht individuele afspraken gemaakt over het meegaan in de klas. Ouders van kinderen in groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie meelopen tot aan het lokaal.

U mag ook mee naar de klas lopen wanneer u een korte mededeling heeft voor de leerkracht die belangrijk is om voor het begin van de schooldag te geven. Voor andere mededelingen en vragen, verzoek ik u de leerkracht na afloop van de lessen te benaderen.

Om 14:30 uur komen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig naar buiten. De kleuterleerkrachten  lopen met de kinderen mee naar buiten.

Bij het ophalen van de kleuters verzoek ik u om via onze eigen opgang naar de kleuteringang te komen, of om binnendoor te lopen. De kleuters van het Anker spelen nog op het plein als onze school uitgaat. Het wordt als bijzonder storend ervaren als degenen die de kleuters komen ophalen tussen de spelende kleuters door lopen.

5.2. Pauze en overblijven

Leerlingen hebben 's-morgens een pauze van 15 minuten waarin zij buiten spelen. Daarvoor of daarna eten en drinken zij iets in de klas. De groepen 1 en 2 spelen op het plein bij de kleuteringang. De groepen 3 t/m 8 spelen op het plein bij de hoofdingang. De kinderen mogen het plein niet verlaten.

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Om 12:05 uur eindigen de ochtendlessen. De leerlingen eten in de eigen klas onder toezicht van de leerkracht, die de maaltijd met een gebed opent. Daarna is er gelegenheid om buiten te spelen onder toezicht van beroepskrachten die wij inhuren via Siemenotje. Op het grote plein is daarbij ook een medewerker van de school aanwezig. De middaglessen beginnen om 12:45 uur. 

Voor kinderen in de groei is gezond eten belangrijk. Een gezond tussendoortje en een gezonde lunch geven uw kind weer voldoende energie om kunnen spelen en leren. In de ochtend geven veel ouders fruit, groente of een koek mee als tussendoortje. Wij geven er de voorkeur aan dat leerlingen geen snoep meenemen naar school. Wanneer u hier anders over denkt, dan vragen wij u dit te beperken tot 1 niet uitdeelbaar snoepje.

5.3. Buitenschoolse opvang

Onze school werkt samen met de BSO van Siemenotje. De leidsters van Siemenotje brengen en halen de kinderen van en naar onze school. Siemenotje maakt gebruik van locaties op loopafstand van de school. Ook in de schoolvakanties kunt u gebruik maken van de BSO. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.siemenotje.nl

5.4. Teamleden en aanwezigheid

 Groep 1/2a  Kees Weeda (ma t/m vr) en Jetta Bijl (vervangt BAPO op wo)
 Groep 1/2b  Linda den Hartog (ma t/m vr)
 Groep 3  Ilse Vermaat (ma t/m wo) en Arjenne van der Zwan (do en vr)
 Groep 4/5  Annette Venema (ma t/m wo) en Linda van den Heuvel (wo t/m vr)*
 Groep 6  Eline van Kleef (ma, di) en Debbie Timmermans (wo t/m vr)
 Groep 7  Naomi Bout (ma t/m vr)
 Groep 8  Leonie van Bommel (ma t/m wo) en Kirsten Zeef (wo t/m vr)

*Op maandag, dinsdag en woensdag wordt groep 4/5 gesplitst. Groep 5 krijgt op maandag en dinsdag les van Carola van Straten, op woensdag van Linda van den Heuvel. Op donderdag en vrijdag heeft zij daarbij ondersteuning van Gerdien Boot (onderwijsassistent).

Aanwezigheid overige teamleden

functie naam ma di wo do vr
schoolassistent Plonia Meijboom H H O H O
onderwijsassistent Fleur van Veen   H O   H
  Gerdien Boot   O   H H
intern begeleider Sandra Frank   H H H  
  Anke Strootman          
directeur Erna van Dijk H M   M H
 • H = hele dag
 • O = ochtend
 • M = middag

De groepsverdeling en bezetting door leerkrachten voor het nieuwe schooljaar wordt altijd vier weken voor het einde van het lopende schooljaar aan ouders/verzorgers bekend gemaakt.

5.5. Bij ziekte

Bij ziekte van leerlingen

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, verzoeken wij u ons hiervan vóór 08:30 uur op de hoogte te stellen d.m.v. een telefoontje naar school (0186 - 601983).

Wanneer uw kind ziek wordt op school, bellen wij u om dit te laten weten en met u te bespreken hoe te handelen.

Bij kleine ongelukjes handelen wij zelf. Bij ernstiger situaties nemen wij contact op met een van de ouders. Bij geen gehoor bellen wij degene die u op het inschrijfformulier bij noodnummer heeft opgegeven.

Wanneer u ons verzoekt uw kind medicijnen te geven of medische handelingen te verrichten, dan volgen wij het Protocol medicijnversterkking en medische handelingen van CSG De Waard. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Bij ziekte van leerkrachten

Als een leerkracht ziek is, dan wordt direct geprobeerd voor vervanging te zorgen. Het volgende stappenplan wordt daarbij doorlopen:

 1. vervanging door de duo-leerkracht;
 2. vervanging door een andere leerkracht met een deeltijdbaan;
 3. vervanging door een leerkracht uit de vervangingspool van CSG De Waard;
 4. vervanging door een leerkracht van uitzendbureau Flex
 5. de kinderen worden verdeeld over andere groepen en krijgen een taak om zelfstandig aan te werken;
 6. de kinderen worden naar huis gestuurd. 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat tot stap 6 moet worden overgegaan, dan zullen wij u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als een leerkracht zich 's-morgens ziek meldt, kan het echter zijn dat u dit pas vlak voor schooltijd hoort, omdat eerst alle bovenstaande stappen worden doorlopen. Wanneer u geen mogelijkheden heeft uw kind thuis te houden of elders onder te brengen, dan vangen wij uw kind op en wordt hij/zij bij een andere groep ingedeeld.

5.6. Leerplicht

Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt geldt de volledige leerplicht. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten in Dordrecht ziet toe op het uitvoeren van de leerplicht in de regio Zuid-Holland Zuid.

In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan.
De school moet zich aan de regels van de leerplichtwet houden. Periodiek vindt daarop controle plaats.

5.7. Verzuim en verlof

Verzuim van lessen

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, verzoeken wij u ons hiervan vóór 08:30 uur op de hoogte te stellen d.m.v. een telefoontje naar school (0186 - 601983).

Uw kind is geoorloofd afwezig als het door een van de ouders/verzorgers ziek is gemeld of als een verlofverzoek is toegekend door de directeur. 

Bij ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren lestijd in een periode van 4 aaneengesloten lesweken zijn wij verplicht hiervan melding te maken. Ook te laat komen wordt gezien als een soort verzuim en moet door ons worden gemeld als dit meer dan 9 keer voorkomt.

Extra verlof aanvragen 

Wanneer u extra verlof aan wilt vragen, kunt u dit schriftelijk doen bij de directeur door middel van het formulier Aanvraag verlof. Dit formulier is te downloaden van onze website. Wij verzoeken u alle verlof op tijd aan te vragen, dat wil zeggen ten minste 2 maanden van tevoren. Een bezoek aan een (tand)arts wordt gezien als geoorloofd verzuim. U hoeft hiervoor geen verlofformulier in te vullen.

U mag een leerplichtig kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties om. Wanneer u door uw werk in geen enkele schoolvakantie met uw gezin op vakantie kunt, dan kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden.

Voor gewichtige omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Ook aan het verlof geven voor gewichtige omstandigheden, moet de school zich houden aan de richtlijnen van de leerplichtwet.

Wanneer u uw kind zonder toestemming van school houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Op www.dienstgezondheidjeugd.nl vindt u alle informatie rondom het wel of niet mogen toekennen van extra verlof, waaronder een overzicht van gewichtige omstandigheden waarvoor wel en waarvoor geen extra verlof wordt toegekend. U kunt ook telefonisch contact opnemen: tel.: 078 - 7708500.

5.8. Op tijd komen

Te laat komen is volgens de Leerplichtwet ook een vorm van verzuim en wordt door ons vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkracht noteert het verzuim als geoorloofd of ongeoorloofd. 

Wanneer een leerling 6 keer in een schooljaar te laat in de les komt neemt de directeur contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Bij 9 keer te laat is de school verplicht daarvan een melding te doen bij Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. De leerplichtambtenaar gaat dan een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) aan. Als het te laat komen daarna aan blijft houden wordt een proces-verbaal opgemaakt tegen de ouder(s)/verzorger(s).

Wij verzoeken u om uw kind(eren) op tijd naar school te brengen, zodat de leerkracht om 08:30 uur kan beginnen en de les niet wordt verstoord.

5.9. Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties en vrije dagen worden vastgesteld voor alle scholen van CSG De Waard.

De studiedagen voor het team en de extra vrije (mid)dagen die door de school zelf worden vastgesteld, worden bekend gemaakt in de eerste nieuwsbrief van een schooljaar. Deze worden ook opgenomen in het activiteitenoverzicht dat aan het begin van het schooljaar aan u wordt verstuurd en zijn terug te vinden op onze website. 

Onderwijstijd

De leerlingen krijgen in acht schooljaren minimaal 7520 klokuren les aangeboden. Deze uren zijn evenredig verdeeld over de acht schooljaren. Dit betekent dat alle groepen per jaar ten minste 940 klokuren les krijgen. Bij de planning van de vrije dagen voor de leerlingen wordt altijd een marge in acht genomen voor onvoorzien vrij geven, zodat wij niet onder de 940 klokuren les per jaar komen. 

5.10. Aanmeldingsprocedure

Een kind mag vanaf de 4de verjaardag naar school en meedoen met het onderwijs. Dit mag niet eerder. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind verplicht naar school. Het is voor ons prettig wanneer u uw kind rond zijn/haar 3de verjaardag aanmeldt.

Ouders die al een kind bij ons op school hebben, kunnen een informatiemapje opvragen met daarin

 • een inschrijfformulier
 • een vragenlijst over uw kind
 • een toestemmingsformulier

Ouders die onze school nog niet kennen, kunnen een afspraak maken met de directeur voor een orienterend gesprek en een rondleiding. U krijgt tijdens het gesprek het informatiemapje mee.

Wanneer u besluit uw kind bij ons te willen aanmelden, dan levert u de formulieren ingevuld bij ons in. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van inschrijving. 

Ongeveer zes weken voor de 4de verjaardag van uw kind, neemt de leerkracht van groep 1/2 telefonisch contact met u op en worden vijf wenmomenten afgesproken. Gedurende deze wenperiode wordt u door de intern begeleider uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw kind te krijgen, zodat wij in ons onderwijs kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

Plaatsing 

Uw kind wordt geplaatst in groep 1/2a of 1/2b. De keuze voor de groep wordt gemaakt op basis van groepsgrootte en samenstelling. Broertjes en zusjes worden niet bij elkaar geplaatst. Bij een tweeling kunt u uw voorkeur voor wel of niet bij elkaar plaatsen aangeven.

Wij kunnen uw kind niet toelaten

 1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren;
 2. als er geen plaats is;
 3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Het kan voorkomen dat wij bij de aanmelding voorzien dat wij niet kunnen voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft. Wij hebben dan de wettelijke verplichting samen met u te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, dan kunnen wij uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. Deze Ondersteuningscommissie zal u dan verder helpen. 

Overstap vanuit een andere basisschool

Wanneer uw kind overstapt vanuit een andere basisschool is er voorafgaand aan plaatsing een gesprek met de intern begeleider om de zorgbehoefte van uw kind in kaart te brengen. Wij nemen ook altijd contact op met de school van herkomst in verband met de overdracht van informatie.

5.11. Wennen op school

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind komen wennen op school. U wordt door de leerkracht benaderd om wenmomenten af te spreken. Gedurende vijf dagdelen kan uw kind leren wennen aan het schoolritme, de andere kinderen en de leerkrachten. Kinderen die binnen vier weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, krijgen een uitnodiging voor één wendag in de laatste schoolmaand.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de directeur.

Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

5.12. Tussentijdse instroom

Bij leerlingen die tussentijds instromen neemt de intern begeleider contact op met de school van herkomst. Hen wordt gevraagd een onderwijskundig rapport aan te leveren. Als de gegevens van dit onderwijskundig rapport niet volledig genoeg zijn om een goede inschatting te kunnen maken van het startniveau van uw kind, dan zullen wij d.m.v. toetsen de ontbrekende informatie proberen te verkrijgen. Wij gaan pas tot definitieve inschrijving over als wij inschatten dat uw kind op de juiste plek is op onze school.

5.13. Schorsing en verwijdering

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, directie en/of bestuur. Ook kan een leerling van school verwijderd worden. De voorzitter van het College van Bestuur (algemeen directeur) is hiertoe gemandateerd door de Raad van Toezicht (het bestuur). De procedure ‘Verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

5.14. Veiligheid

Vragenlijst veiligheid

Elk jaar nemen wij onder de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst af waarin wij nagaan hoe veilig zij zich voelen op school. Onze leerlingen gaven de school in 2018 voor veiligheid gemiddeld het cijfer: 8,3.

Ontruimingsplan

Ons schoolgebouw wordt regelmatig gecontroleerd door de gemeente en door de Arbodienst. Er is een ontruimingsplan aanwezig. In de school hangen vluchtplannen waarop de vluchtroutes zijn aangegeven. Het vluchtplan wordt getest op doelmatigheid bij de ontruimingsoefeningen die twee keer in een schooljaar worden gehouden. 

Speeltoestellen

De speeltoestellen op het plein zijn eigendom van gemeente Binnenmaas. Zij zijn verantwoordelijk  voor de veiligheid van de toestellen. Leerlingen die onder schooltijd zijn gevallen op het schoolplein, kunnen worden verzorgd door een van de teamleden met een BHV-diploma.

Zon

Op dagen dat de zonkracht hoger is dan niveau 3 verwachten wij van ouders dat zij hun kinderen insmeren voordat ze naar school komen. Ook vragen wij u om uw kind bedekkende kleding en een pet of hoed te laten dragen. Wanneer u wilt dat uw kind zich tijdens de schooldag nogmaals insmeert, dan kunt u hierover afspraken maken met de groepsleerkracht. 

6. Ouders en de school

Ouders en school kunnen samen zorgen voor optimale omstandigheden waarin kinderen zich ontwikkelen. Wij zien ouders dan ook als educatieve partners van de school. In 2018 hebben wij samen met een klankbordgroep ouders de volgende visie op samenwerking geformuleerd:

Op basis van vertrouwen en wederzijds respect tonen wij - school en ouders - onze betrokkenheid door open en transparant samen te werken, zodat elk kind zich veilig en binnen de eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.

De kernwaarden van waaruit wij, school en ouders, samenwerken zijn vertrouwen, wederzijds respect en transparantie. In schooljaar 2018/2019 gaan wij deze kernwaarden samen met ouders vertalen naar concreet gedrag. 

6.1. Informatie en contact

Algemeen

In deze schoolgids staat veel informatie over de school. Aanvullende en geactualiseerde gegevens worden verstrekt via de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt aan het einde van elke maand en ontvangt u via de mail. Informatie voor de ouders van leerlingen uit één groep, wordt wekelijks via de leerkracht gemaild. De activiteitenkalender ontvangt u aan het begin van het schooljaar en wordt ook op onze website gepubliceerd.

Korte vragen aan de leerkracht van uw kind kunt u het beste na schooltijd stellen. U kunt ook een afspraak maken; de leerkracht heeft dan meer tijd om op uw vragen in te gaan. Vooral bij onduidelijkheden geven wij de voorkeur aan een persoonlijk gesprek boven de mail. 

Inloopspreekuur

De deur van directie en de intern begeleider (op de verdieping) staat (bijna) altijd open, maar ook zij kunnen meer tijd voor u vrijmaken wanneer u een afspraak maakt. Korte vragen over leerlingzorg kunt u ook stellen op het inloopspreekuur van de intern begeleiders. Dit is op woensdag van 08:30 uur tot 09:30 uur. De directeur heeft inloopspreekuur op vrijdag tussen 08:30 uur en 09:30 uur.

Mailadressen teamleden

Erna van Dijk e.vandijk@csgdewaard.nl
Sandra Frank s.frank@csgdewaard.nl
Plonia Meijboom p.meijboom@csgdewaard.nl
Kees Weeda k.weeda@csgdewaard.nl
Linda den Hartog l.denhartog@csgdewaard.nl
Arjenne van der Zwan a.vanderzwan@csgdewaard.nl
Ilse Vermaat i.vermaat@csgdewaard.nl
Annette Venema a.venema@csgdewaard.nl
Linda van den Heuvel l.vandenheuvel@csgdewaard.nl
Carola van Straten c.vanstraten@csgdewaard.nl
Debbie Timmermans d.timmermans@csgdewaard.nl
Eline van Kleef e.vankleef@csgdewaard.nl
Naomi Bout n.bout@csgdewaard.nl
Leonie van Bommel l.vanbommel@csgdewaard.nl
Kirsten Zeef k.zeef@csgdewaard.nl
Gerdien Boot g.boot@csgdewaard.nl
Fleur van Veen f.vanveen@csgdewaard.nl

6.2. Website en app

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017/2018 een nieuwe website gekregen. Aan deze website is nu ook een app gekoppeld die u kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore - u zoekt op CSG De Waard. Op de app kunt u ook pushberichten ontvangen als er nieuws is. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan de school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem Parnassys. Elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. Op deze manier hebben alleen ouders/verzorgers van onze leerlingen toegang tot de specifieke school en groepspagina's met foto's van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto's te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website/app. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven.

Ons website-adres is: https://deregenbooghn.csgdewaard.nl/ 

6.3. Ouder(-kind)gesprekken

Wij werken vanuit de cyclus startgesprek, voortgangsgesprek en eindgesprek. Deze gesprekken zijn bedoeld om de voortgang van de ontwikkeling van uw kind te bespreken en komen in schooljaar 2018/2019 in plaats van de 10-minutengesprekken rondom het rapport. 

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders én de kinderen uit groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor een startgesprek. Het doel van dit gesprek is een goede start te maken met elkaar en informatie uit te wisselen over de school- en thuissituatie. De kinderen vertellen waar ze goed in zijn, wat ze lastig vinden en wat ze van het schooljaar verwachten. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en maken daar afspraken over. U krijgt ook een boekje mee met informatie over de werkwijze in het leerjaar. Voor de ouders/verzorgers van groep 1 en 2 is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond in plaats van een individueel startgesprek.

Het voortgangsgesprek vindt plaats in februari na de CITO-Midden toetsen. In dit gesprek worden de tussentijdse resultaten besproken en evalueren we de doelen en de afspraken die we hebben gemaakt tijdens het eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats zonder uw kind.

Het eindgesprek vindt plaats in de laatse weken van het schooljaar. We evalueren de doelen die we ons aan het begin van het schooljaar hebben gesteld, kijken wat er is afgerond en wat moet worden meegenomen naar het volgende schooljaar. Bij dit gesprek zijn de kinderen er weer bij.

In groep 8 is er een adviesgesprek in plaats van een voortgangsgesprek. Er is geen eindgesprek.

U kunt tussen de gesprekken door uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek over uw kind.  

 

6.4. Inloop voor ouders

Vier keer per schooljaar is er voor ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 8 een gelegenheid waarop de kinderen aan hun ouders, opa's en oma's hun boeken, schriften en werkjes kunnen laten zien. De data van deze inloopmomenten staan in de activiteitenkalender en worden vermeld in de nieuwsbrief. De inloop wordt afwisselend op een maandag, woensdag of vrijdag gepland. Om 08:20 uur kunt u binnenlopen; om 08:40 uur beginnen de lessen weer.

Bij de kleuters kunnen ouders één keer in de maand op vrijdagochtend inlopen van 08:20 uur tot 08:40 uur. De data waarop dit kan worden door de groepsleerkrachten aan de ouders bekend gemaakt.

6.5. Klassenouder

Vanaf schooljaar 2018/2019 werken we met klassenouders. Een klassenouder is een ouder die de schakel is tussen de leerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas bij zaken van organisatorische aard, zoals het regelen van vervoer bij uitstapjes.

Taken van een klassenouder:
▪ Benadert de ouders met de vraag of zij deel willen nemen aan de appgroep en voegt hun nummer toe*.

▪ Vraagt en betrekt andere ouders bij activiteiten als de leerkracht hierom vraagt (bijv. hulp bij rijden en begeleiden, materiaal verzamelen). Hij/zij communiceert daarbij op een dusdanige manier, dat elke ouder uit de klas steeds opnieuw de gelegenheid krijgt zich aan te melden voor een activiteit.

▪ Is beheerder van de groepsapp.

De klassenouders worden één keer per schooljaar uitgenodigd om op school mee te denken over het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en school.

* Ouders die het vervelend vinden om deel te nemen aan een groepsapp kunnen er uiteraard voor kiezen om dat niet te doen. Het is in dat geval wel handig af te spreken op welke manier u geïnformeerd blijft.

6.6. Ouderraad

De ouderraad (OR) vervult een belangrijke rol binnen onze school. Zij neemt de directie en de leerkrachten veel werk uit handen door het (mede)-organiseren van een groot aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten. Onder deze activiteiten vallen o.a. schoolreis, afscheidsavond groep 8, Sinterklaas, Kerst, Pasen, voorleesontbijt en de schoolfotograaf. Deze activiteiten worden onderverdeeld bij de leden van de OR. Er wordt een aanspreekpunt vastgesteld die de organisator is. Afhankelijk van de activiteit worden er ook commissieleden aangesteld. Hier kunnen de OR-leden zich in het begin van het nieuwe jaar voor opgeven. Alle activiteiten hebben een duidelijke omschrijving, zodat een lid precies weet waar hij/zij aan toe is.

De OR organiseert de schoolreis voor de groepen. De OR-leden gaan dan mee als begeleiding. Daar waar nodig wordt de begeleiding aangevuld met de ouders van de MR en de ouders die wekelijks helpen op school. Mochten er dan nog ouders nodig zijn, dan worden deze gevraagd via de leerkrachten.

De OR bestaat uit een fijne groep betrokken ouders die, indien nodig, met iedere activiteit helpen. De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Indien gewenst kan ook een lid van de medezeggenschapsraad (MR) of de directeur worden uitgenodigd voor de vergaderingen. De leden hebben een zittingsperiode van maximaal vier jaar. Indien er geen nieuwe aanmeldingen komen kan er een beroep gedaan worden op het aftredende lid om langer te blijven. Dit termijn gaat in aan het begin van het schooljaar. Deelname aan de OR is geheel vrijwillig. Enthousiaste ouders die willen meedenken en meedoen zijn altijd welkom! Als u interesse heeft, neem dan gerust contact op met één van de OR leden.

Uiteraard heeft de OR ook een lijst met hulpouders. Als u alleen kunt helpen bij de activiteiten op school maar niet in de OR wilt plaatsnemen, dan kunnen zij u op de lijst zetten. Er wordt dan beroep op u gedaan op het moment dat zij handen tekort komen bij een activiteit. In de nieuwsbrief schrijft de OR geregeld een stukje over bepaalde activiteiten. Op deze manier willen zij de ouders betrekken bij de activiteiten en inzet van de OR.

Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de ouderraad (OR) kunt u de OR bereiken op het emailadres: or.deregenbooghn@csgdewaard.nl

De bezetting van de ouderraad is als volgt:

Nadya Hoogerboord Voorzitter
Jorika de Vos Vice Voorzitter
Linda Verhoeven Penningmeester
Helen Verwoerd Vice penningmeester
Charlotte Zuidgeest Secretaris
Nathalie Sturrus Algemeen lid
Gwendolyn Groenendijk-Uding Algemeen lid
Meryline Zijderveld Algemeen lid
Isabella Damen Algemeen lid
Jessica Aalberts Algemeen lid

6.7. Ouderbijdragen

Schoolfonds

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gevraagd. Hiermee worden activiteiten betaald, zoals de schoolreis, het sinterklaasfeest, het voorleesontbijt en de vieringen van Kerst en Pasen. De school ontvangt voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid, maar wil ze wel graag aanbieden. De ouderbijdrage bedraagt €38,50 per kind per schooljaar. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de ouderraad een brief waarin u wordt verzocht de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 

Er kan uitsluitend per bank betaald worden via het rekeningnummer:

NL30 RABO 0111 526 914 t.n.v. CSG De Waard inzake Schoolfonds De Regenboog te Heinenoord.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het betalen van de bijdrage vrijblijvend is. Wij vinden het vanzelfsprekend dat deze bijdrage door alle ouders wordt betaald, omdat alle kinderen plezier hebben van de activiteiten. Indien nodig zullen wij ouders op deze verantwoordelijkheid aanspreken. Wanneer betaling in één keer voor u een probleem is, kunt u contact opnemen met de directeur om een afspraak te maken over betalen in termijnen. Kinderen zullen overigens niet worden uitgesloten van van schoolactiviteiten wanneer de ouders de bijdrage niet betalen.

Schoolkamp

Voor het schoolkamp van groep 7/8 in september wordt aan ouders/verzorgers een extra betaling gevraagd. De hoogte van dit bedrag ligt meestal rond de €90,-. In schooljaar 2018/2019 is dit eenmalig €50,-, omdat deze groep 1 nacht op kamp gaat. Ook deze ouderbijdrage mogen wij niet verplicht stellen. Het niet betalen van deze bijdrage kan echter wel gevolgen hebben voor het meegaan met het schoolkamp. Wanneer het kunnen betalen van de kosten van het schoolkamp een probleem opleveren, kunt u contact opnemen met de directeur voor overleg.

Schoolfoto

Elk schooljaar worden schoolfoto's gemaakt van uw kind en de groep van uw kind. U krijgt een code waarmee u de foto's zelf online kunt bestellen. Het is niet verplicht om de foto's af te nemen.

Acties voor een goed doel

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid wordt ten minste twee keer per schooljaar een actie voor een goed doel georganiseerd. Wij stellen het op prijs als u ons helpt een mooi bedrag bij elkaar te brengen dat ten goede komt aan mensen die dit hard nodig hebben.

7. Praktische zaken

In dit hoofdstuk kunt u, op alfabetische volgorde,  lezen hoe wij diverse zaken in de school regelen. 

7.1. Gevonden voorwerpen

Regelmatig blijven er spullen van leerlingen op school liggen. Spullen die niet zijn voorzien van een naam,  leggen wij in de bak met gevonden voorwerpen. Deze staat in de hal bij de hoofdingang onder het infobord. Wij raden u aan om alle spullen van uw kind(eren) te voorzien van een naam.

7.2. Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan de hoofdluis gemakkelijk van de een naar de ander gaan. De school is ongewild zo’n plaats. 

Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Het effect van een luizencape of luizenzak op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom wij het gebruik maken van luizenzakken niet verplicht stellen. 

Aan nieuwe leerlingen wordt een luizenzak uitgereikt om spullen in op te kunnen bergen. Wanneer u behoefte heeft aan een nieuwe luizenzak, dan kunt u deze voor € 2,50 kopen bij Plonia Meijboom. De luizenzakken worden in de zomervakantie meegegeven voor een wasbeurt. 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden verzoeken wij u uw eigen kind(eren) regelmatig te controleren op aanwezigheid van hoofdluis.Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft kunnen plaatsvinden naar anderen.

Bij constatering van hoofdluis verzoeken wij u dit direct aan de leerkracht door te geven. Alle ouders worden vervolgens door ons geinformeerd over de aanwezigheid van hoofdluis op school. Wij vragen hen hun eigen kind(eren) te controleren en zonodig te behandelen. Wij geven geen informatie aan kinderen en ouders over de leerling en de groep waarin de hoofdluis is geconstateerd.

7.3. Op de fiets

De school heeft een fietsenstalling voor de kinderen van De Regenboog (linkerdeur) en een voor de kinderen van Het Anker (rechterdeur). De fietsenstalling is bedoeld voor de fietsen van de kinderen die te ver van school wonen om lopend naar school te kunnen gaan. Dit in verband met de beperkte capaciteit van de fietsenstalling. Zet de fiets in de daarvoor bedoelde rekken. Als de banden van de fiets daarvoor te breed zijn, dan mag de fiets tussen twee rekken worden ingezet. Voor de nooduitgang mogen beslist geen fietsen staan. In verband met ieders veiligheid worden fietsen die daar staan, weggehaald en in de school gezet. Je kunt je fiets dan na schooltijd bij de concierge ophalen.

De fietsenstalling gaat om 08:00 uur open en wordt eind van de dag gesloten. De fietsenstalling wordt niet bewaakt. Stalling is voor eigen risico.

7.4. Schoolfotograaf

Één keer per jaar komt de schoolfotograaf op school om foto's te maken van de groepen en van de individuele leerlingen. U ontvangt hier informatie over via de nieuwsbrief. Afname van de foto’s is niet verplicht.

7.5. Schoolmelk

De producten van Schoolmelk kunnen door de school worden aangeboden. U kunt u als ouder zelf een abonnement afsluiten en uit het assortiment dat de school aanbiedt een product voor uw kind kiezen. Schoolmelk voorziet de school van een ‘abonneelijst’. Dit is een lijst waarop alle kinderen staan die een abonnement Schoolmelk hebben en welk product ze moeten krijgen. 

Op de eerste dag na een vakantie wordt er geen schoolmelk aangeboden.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor een abonnement op Schoolmelk via www.schoolmelk.nl

7.6. Schoolreis

Aan het begin van elk schooljaar gaan de groepen op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan op schoolreis in de buurt. Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt een schoolreis van een dag per bus georganiseerd. De kosten van de schoolreisjes worden betaald uit het schoolfonds.  

7.7. Sponsoring

Het is voor de school en voor de kinderen prettig als wij extra activiteiten kunnen doen. Helaas is daar niet altijd geld voor. CSG De Waard hanteert een protocol sponsoring, waarmee de onafhankelijke positie van het onderwijs wordt bewaakt. Het protocol kan op verzoek worden ingezien.

7.8. Sportieve activiteiten

Schoolvoetbaltoernooi

In maart kunnen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 zich  inschrijven voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd door de KNVB. De inschrijving en het vormen van teams wordt door de school gedaan. Het vervoer naar het toernooi en de begeleiding tijdens het toernooi regelen wij niet; deze vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders.

Koningsspelen

De Koningsspelen vinden plaats op de laatste vrijdag voor de meivakantie. De spelen hebben een sportieve invulling en worden georganiseerd in samenwerking met OBS Het Anker.

Incidentele activiteiten

Vanuit de gemeente worden regelmatig activiteiten aan scholen aangeboden. Dit aanbod verschilt per schooljaar. In 2018 doen wij mee aan het project Sporten op het Schoolplein van Welzijn Hoekse Waard. Dit heeft als doel dat kinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Sporten op het Schoolplein wordt aangeboden van 14:30 uur tot 16:15 uur en is bedoeld voor alle kinderen die zin hebben om mee te doen. De data worden vermeld in de nieuwsbrief.

Welzijn Hoekse waard biedt in schooljaar 2018/2019 aan de kinderen van groep 8 een training Rots en Water aan. Deze training zal plaatsvinden in het speellokaal van de school.

7.9. Trakteren

Jarig zijn is een feest en daar hoort trakteren in de klas natuurlijk bij. Wij stellen het op prijs als u kiest voor een gezonde traktatie. U kunt met de leerkracht afstemmen wanneer en waarop uw kind trakteert. 
In de kleutergroepen mogen ouders even bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. Het is echter niet toegestaan om daarbij zelf foto's of filmpjes te maken. U kunt wel de leerkracht vragen dit te doen. Hij zij/weet welke kinderen niet op de foto mogen.

Wij vragen u om uitnodigingen voor een kinderfeestje niet in de klas uit te (laten) delen. Voor de kinderen die niet worden uitgenodigd, kan dit een teleurstelling zijn. 

7.10. Verzekeringen

CSG De Waard heeft bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als er op school schade of letsel ontstaat is de school daarvoor in principe niet aansprakelijk. Alleen in die gevallen waarbij schade of letsel is ontstaan door een tekortkoming of een in gebreke blijven van de school, kunnen de ouders het bevoegd gezag aansprakelijk stellen. Behalve het personeel zijn ook de OR-leden, de MR-leden, bestuursleden en stagiairs middels de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mede verzekerd zolang zij werkzaamheden verrichten die aan het onderwijs gerelateerd zijn.

Twee voorbeelden:

 1. Een kind veroorzaakt na schooltijd opzettelijk schade aan de fiets van een medeleerling. Er is op dat moment geen leerkracht aanwezig. De ouders worden aansprakelijk gesteld voor de kosten wegens herstel en/ of vervanging.
 2. Een leerkracht constateert dat er een vechtpartij ontstaat op het schoolplein, maar doet er vervolgens niets aan. Een van de kinderen houdt een kapotte bril aan de vechtpartij over. De school kan aansprakelijk gesteld worden.

De dekking van de verzekering is van kracht gedurende de schooltijden en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook het overblijven tussen de middag valt onder de dekkingsvoorwaarden. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor

8. CSG De Waard

Contactgegevens

Maseratilaan 14 - 3261 NA Oud-Beijerland
0186 - 62 14 61
bestuur@csgdewaard.nl

www.csgdewaard.nl

8.1. Christelijke Scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

8.2. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, email: bestuur@csgdewaard.nl 

8.3. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij de school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er moet die persoon of de schoollleiding niet uitkomen, dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Annette Venema, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden,kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/  

8.4. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

8.5. Meldcode

Het houdt niet op, niet vanzelf.....

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders tot en met het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de school.

8.6. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

8.7. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.

Wij gaan ervan uit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

8.8. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.