fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Voor de meeste leerlingen verloopt de weg naar het voortgezet onderwijs zonder al te veel problemen. Sommige leerlingen hebben echter in meer of mindere mate extra hulp nodig om dat doel te bereiken. Daarbij kan het gaan om extra begeleiding bij het leren, het organiseren van het werk, of het afleren van storend gedrag, maar ook het ondersteunen van hoogbegaafde leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school heeft opgesteld staat welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. U kunt het SOP bekijken via een link op deze pagina.

Een leerling die meer dan gemiddelde ondersteuning nodig heeft, valt onder de zorgplicht van het bestuur van de school. Er is ondersteuning beschikbaar op het niveau van de klas en de school. Daarbij wordt handelingsgericht gewerkt. De leerkrachten en de intern begeleider geven hier vorm aan, soms met behulp van externen, zoals een orthopedagoog of schoolmaatschappelijk werker.

Het komt ook voor dat de ondersteuning die de school kan bieden niet toereikend is. In dat geval wordt advies gevraagd aan de ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband.

De inhoudelijke beoordeling of een leerling beter ondersteund kan worden in het Speciaal Onderwijs (SO), het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of in het regulier onderwijs is o.a. de taak van de Ondersteuningscommissie (OC), die deze taak in goed overleg met de school en de ouders uitvoert en vervolgens tot advies komt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband: www.swv28.04.nl