fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Wij leggen de gegevens van onze leerlingen en hun ontwikkeling vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Ouders kunnen door in te loggen in het ouderportaal de algemene administratieve gegevens en de absentie van hun kind(eren) inzien en de resultaten van de toetsen volgen.

Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee, in februari en in juli. Er zijn geen rapportgesprekken na het meegeven van het rapport, omdat wij werken vanuit de cyclus startgesprek, voortgangsgesprek en eindgesprek. In deze gesprekken wordt de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen besproken. Vanaf groep 4 worden kinderen bij deze gesprekken uitgenodigd, omdat wij het belangrijk vinden hen te betrekken bij hun eigen leerproces.

Aan het begin van het schooljaar vindt een startgesprek plaats. Het doel van dit gesprek is een goede start te maken met elkaar en informatie uit te wisselen over de school- en thuissituatie. De kinderen vertellen waar ze goed in zijn, wat ze lastig vinden en wat ze van het schooljaar verwachten. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en maken daar afspraken over. 

Het voortgangsgesprek vindt plaats in februari, na de CITO-Midden toetsen. In dit gesprek worden de tussentijdse resultaten besproken en evalueren we de doelen en de afspraken die we hebben gemaakt tijdens het eerste gesprek. 

Het eindgesprek vindt plaats in de laatste weken van het schooljaar. We evalueren de doelen die we ons aan het begin van het schooljaar hebben gesteld, kijken wat er is afgerond en wat moet worden meegenomen naar het volgende schooljaar. 

In groep 8 is er een adviesgesprek in plaats van een voortgangsgesprek. Er is geen eindgesprek.

Tussen de formele gesprekken door kan uiteraard altijd een afspraak worden gemaakt met de leerkracht voor een tussentijds gesprek..